Uniwersytet Warszawski - strona 54

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

Źródła prawa Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierają­cy przepisy prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa polskiego są: 1) konstytucja 2) ustawy 3) ratyfikowane umowy międzynarodowe 4) rozporządzenia 5) akty prawa miejscowego Źródła prawa tworzą hierarchiczni...

Źródła zobowiązań i zasady odpowiedzialności w prawie cywilnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Źródła zobowiązań 1) Czynności prawne. Stanowią one w obrocie cywilnym najczęstsze i najważniejsze źródło stosunków zobowiązaniowych. Dotyczy to przede wszyst­kim czynności prawnych dwustronnych (umów). 2) Czyny niedozwolone , w wyniku których powstaje szkoda i naru­szenie czyjegoś prawa podmiotowe...

Akt administracyjny i jego ważność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Akt administracyjny i jego ważność Akt administracyjny - jednostronne, władcze wyrażenie woli organu administracji publicznej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do indywidualnie oznaczonego adresata; są aktami stosowania prawa; w wyniku aktu administracyjnego podmiot uzyskuje prawa lub obow...

Akt prawny, rodzaje i obowiązywanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1379

Akt prawny, rodzaje i obowiązywanie Akt prawny - wyraz woli państwa o charakterze ogólnym Akty prawne dzielą się na dwie grupy: 1) akty normatywne 2) akty nienormatywne. Akt normatywny jest to więc każdy akt państwa zawierający normy prawne. Reguły postępowania mieszczące się w akcie normatywnym ...

Elementy prawa rodzinnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

System prawa RP Elementy prawa rodzinnego małżeństwo cywilne - zawierane jest przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego( jest to jedna z dwóch równorzędnych form zawierania małżeństwa - 2 to małżeństwo konkordatowe - o tym dalej) Pr...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Elementy Teorii Prawa 1. Omów dowolną koncepcję prawa Koncepcja prawnonaturalna - prawo pozytywne nie jest wyłącznym ani najwyższym wzorem zachowań i ludzie związani są także prawem naturalnym, normami lub choćby ideałami nie będącymi wytworami ludzkiego stanowienia Tradycyjne (np. tomistyczne) uj...

Encyklopedia prawa - norma prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Funkcja generatywna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

PERFORMATYWY temat nr 4 z „spór o granice jezyka” J, Jadacki Funkcja generatywna wyrażeń - stwarzanie przez nie nienowych, pozajęzykowych stanów rzeczy, które nie powstałyby bez udziału tych wyrażeń. Zdania, które spełniają tę funkcję nazywa się „performatywami”. Jeżeli zdanie jest performatywem, ...

Istota kary w prawie karnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Istota kary w prawie karnym kara - nie tylko w prawie karnym, ale dyscyplinowe, w prawie cywilnym etc. kara kryminalna - osobliwa dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo wyrażające potępienie popełnione...

Istota prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Istota prawa administracyjnego Prawo administracyjne - dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Charakterystyczną cechą norm ...