Elementy Teorii Prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy Teorii Prawa - strona 1 Elementy Teorii Prawa - strona 2 Elementy Teorii Prawa - strona 3

Fragment notatki:

Elementy Teorii Prawa 1. Omów dowolną koncepcję prawa Koncepcja prawnonaturalna - prawo pozytywne nie jest wyłącznym ani najwyższym wzorem zachowań i ludzie związani są także prawem naturalnym, normami lub choćby ideałami nie będącymi wytworami ludzkiego stanowienia
Tradycyjne (np. tomistyczne) ujęcie charakterystyki prawa naturalnego:
prawo naturalne wywodzi się z woli Boga odbijającej się w naszych sumieniach
prawo naturalne stanowi wzór, który prawo pozytywne powinno naśladować i urzeczywistniać, jest ideałem dobrego prawa, sednem sprawiedliwości
w przypadku sprzeczności między nakazami prawa naturalnego i prawa pozytywnego, prawo naturalne ma pierwszeństwo i pozbawia prawo pozytywne mocy obowiązywania
We współczesnym ujęciu charakterystyki prawa naturalnego rozumie się je nie tylko jako dar od Boga, ale wynik działalności ludzkiego rozumu, dorobku cywilizacyjnego itd. - odwołując się do prawa naturalnego de facto tworzy się je - nadto współczesne koncepcje prawa naturalnego nie dają mu mocy do uchylania prawa pozytywnego
Dzisiaj za prawa naturalne uznaje się prawa człowieka, prawa do wolności itd.
Prawa naturalne mogą mieć zmienną treść, gdyż ich kształt zależy od aktualnej kondycji moralnej społeczeństwa, wyznawanych przez niego wartości itd.
2. Przeprowadź analizę porównawczą dwóch dowolnie wybranych definicji prawa Prawo materialne Prawo formalne Ogół norm regulujących treść stosunków prawnych, określających sankcje za nieprzestrzeganie, niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie granic uprawnień
Określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej związanego z dochodzeniem uprawnień, egzekwowaniem obowiązków, stosowaniem sankcji ujętych w prawie materialnym
3. Problemy związane z definiowaniem prawa Pojęcie prawa odnosi się do szczególnego porządku społecznego, tworzonego i chronionego w sposób zinstytucjonalizowany - niezależnie od tego najszerszego znaczenia i oprócz prawa w sensie prawa naturalnego i pozytywnego, w naukach prawnych i praktyce prawniczej funkcjonują rozmaite pojęcia szczególne, których nie należy ze sobą mylić. Najczęściej spotykane opierają się na wyodrębnieniu różnych dziedzin lub gałęzi prawa. Pojęciem prawa posługujemy się też dla oznaczenia konkretnych uprawnień, zespołów uprawnień lub rodzajów uprawnień, które służą rozmaitym podmiotom
4. P rawo jako element systemu norm społecznych Prawo jest zjawiskiem społecznym
pojawia się tylko wówczas, gdy podejmujemy się wyznaczania sposobów zachowania jednostek ludzkich w ramach mniej lub bardziej zorganizowanej grupy społecznej


(…)

… sformułowanie normy określającej sankcję
dozwolenie - w państwie prawa obywatelom i innym podmiotom (nie będącymi organami władzy) dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane bądź nakazane
dozwolenie słabe - swoboda działania polega na braku zakazów odnoszących się do pewnej dziedziny (nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa, jeśli nie określa go ustawa)
dozwolenie mocne - zachowania uregulowane…
… obowiązywał od innego dnia, zamieszcza zastrzeżenie będące częścią przepisów końcowych. Czas dzielący dwie daty opublikowania i wejścia w życie określa się mianem vacatio legis - jest on wykorzystywany na zapoznanie się z nowym prawem. Zwykle akty normatywne nie przewidują końcowego obowiązywanie, są jednak wyjątki, jak choćby obowiązywanie ustawy budżetowej do 31 grudnia każdego roku
28. Zasada lex retro…
…. rodzina prawa anglosaskiego - zmieszanie prawa celtyckiego z saksońskim, wymieszanie się norm prawnych i stworzenie nowych kodyfikacji po podboju Wielkiej Brytanii przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku, utworzenie własnych zasad i terminów prawnych, odrębność od istniejącego na kontynencie prawa romańskiego
41. Omów system źródeł prawa dowolnej rodziny prawa
Rodzina prawa religijnego:
kanonicznego
prawo…
… określonych przez hipotezy. Pojawia się problem odwyknienia (desuetudo) - zjawiska długotrwałego niestosowania lub nie przestrzegania norm lub przepisów prawnych
formalne - polega na uznaniu, że prawo obowiązuje gdy zostało ustanowione, właściwie ogłoszone, nie zawiera postanowień sprzecznych i nie zostało uznane za sprzeczne z konstytucją - wyklucza się istnienie desuetudo, gdyż przepisy prawne obowiązują…
… elementów prawa kanonicznego ze świeckim prawem, głównie administracyjnym i międzynarodowym
islamskiego
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (VII w.)
Koran
powtarzane przypowieści o Allach
tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenia (dżihad itd.)
42. Wykładnia prawa - pojęcie i spory wokół koncepcji wykładni
Wykładnia (inaczej interpretacja) prawa oznacza proces ustalenia właściwego ustalania przepisów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz