Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne złagodzenie kary - strona 1 Nadzwyczajne złagodzenie kary - strona 2 Nadzwyczajne złagodzenie kary - strona 3

Fragment notatki:

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Umożliwia sądowi w określonych w ustawie przypadkach na wymierzenie kary poniżej dolnej granicy zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony.
Nadzwyczajne złagodzenie może nastąpić fakultatywnie lub obligatoryjnie .
f akultatywne następuje: w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy najniższa kara za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa:
a). pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona, pokrzywdzony i sprawca ustalili sposób naprawienia szkody
b). ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie
c). Jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem
w wypadkach przewidzianych przez ustawę, np. usiłowanie nieudolne, przekroczenie granic obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności
obligatoryjne następuje w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, który ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw, informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.
złagodzenie kary może nastąpić również na wniosek prokuratora:
odnosi się to do sprawcy, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności
Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju wg. następujących zasad:
jeżeli czyn stanowi zbrodnię - sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 1/3 dolnej granicy ustawowego zagrożenia
jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolna granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku , sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
jeżeli czyn stanowi występek, przy czy dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku , sąd wymierza grzywnę lub karę pozbawienia wolności
jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności , nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczenie innego środka
ZAOSTRZENIE KARY Do okoliczności powodujących zaostrzenie kary należą:

(…)

… lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia znowu przestępstwo
jest to przestępstwo enumeratywne ( przeciwko życiu lub zdrowiu, gwałt, rozbój, kradzież z włamaniem...)
Sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy zwiększonej o połowę.
ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY
Rezygnacja z wymierzenia kary:
sąd…
… KARY
Do okoliczności powodujących zaostrzenie kary należą:
recydywa
ciąg przestępstw
uczynienie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodów
popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku
RECYDYWA:
specjalna zwykła - ma miejsce, gdy zachodzą łącznie warunki:
sprawca był już skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności
odbył co najmniej 6 m-cy kary w ciągu 5…

przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności, nie przekraczającą 3 lat albo alternatywnymi karami, a społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd orzeka środek karny
jeżeli czyn zagrożony jest alternatywną karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od jej wymierzenia i orzeczeniu środka karnego …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz