Nadzwyczajne złagodzenie kary - Młodociany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne złagodzenie kary - Młodociany - strona 1 Nadzwyczajne złagodzenie kary - Młodociany - strona 2 Nadzwyczajne złagodzenie kary - Młodociany - strona 3

Fragment notatki:

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Art. 60. § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1. § 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności: 1)˙jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, 2)˙ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie, 3)˙jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem. § 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. § 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. § 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa; przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio. § 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad: 1)˙jeżeli czyn stanowi zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, 2)˙jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, 3)˙jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

(…)

…. W sprawach nieletnich)
3. w razie swoistego czynnego żalu przy przestępstwie tzw. prania brudnych pieniędzy stosuje (art. 299 §8 KK)
4. w stosunku do współdziałającego z innymi jeżeli ujawni istotne informacje dotyczące współuczestników przestępstwa i okoliczności jego popełnienia
SPOSÓB NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY
Przy stosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary przy karze zbrodni sąd wymierza karę…
… zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności.
§ 7. Jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się.
Instytucja ta związana jest z zasadą…
… i pozbawienia wolności (porównaj np. art. 217) to wtedy NZK polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu jedynie środków karnych (art. 39) - z wyjątkiem pozbawienia praw publicznych.
SZCZEGÓLNE PODSTAWY I SPOSÓB ZŁAGODZENIA KARY (art. 60 §3 i §4)
Szczególne podstawy i sposób łagodzenia kary przewiduje art. 60 § 3-5 KK, mianowicie - sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo…
wykonania kary orzeczonej w wymiarze do 5 lat wobec sprawcy, co do którego sąd zastosował w/w przepisy, przy czym okres próby wynosi 10 lat. Nie może być zastosowany do recydywisty wielokrotnego. Art. 57.
§ 1. Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo obostrzenia kary, sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie złagodzić albo obostrzyć, biorąc pod uwagę…
…, które można złagodzić
ZBIEG PODSTAW NZK - porównaj art. 57 §1
Zbieg podstaw NZK jedynie ogranicza możliwość niezastosowania NZK
ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY - sędziowskie darowanie kary.
Art. 61
Art. 61.
§ 1. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w wypadku określonym w art. 60 § 3, zwłaszcza gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a przekazane informacje…
… lat, a orzeczenie zakładu poprawczego byłoby niecelowe, sąd wymierza mu karę stosując nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 13 ustawy o post. w spr. nieletnich)
2. jeżeli nieletni, wobec którego orzeczono zakład poprawczy ukończył 18 lat przed rozpoczęciem wykonania tego orzeczenia, sąd może odstąpić od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzyć karę stosując nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 94 ustawy o post…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz