Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 1 - strona 1 Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 1 - strona 2 Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 1 - strona 3

Fragment notatki:

PRAWOZNAWSTWO 1. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie Norma prawna jest najmniejszym, stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Norma prawna jest normą społeczną, rodzajem zachowania. Jest ona:
abstrakcyjna - wzór zachowania określony rodzajowo, nie dotyczy konkretnych zachowań
generalna - adresowana jest do pewnej grupy adresatów, a nie do konkretnej osoby
Składa się z:
a) hipotezy - określa ona adresata normy oraz warunki lub okoliczności, w których adresatowi temu jest coś nakazane, zakazane lub dozwolone; składa się z dwóch elementów
elementu podmiotowego - czyli cech adresata normy oraz szczególnego celu działalności
elementu przedmiotowego - określonych miejsc i zdarzeń zewnętrznych w jakich adresat się znajduje
b) dyspozycji - wyznacza ona treść powinnego zachowania są to zarówno
czyny (zachowania psychofizyczne) - takie jak zabójstwo, kradzież itp
czynności konwencjonalne - np. akty władcze organów państwa
c) sankcji - określenia konsekwencji jakie grożą adresatowi za zachowanie niezgodne z dyspozycją normy; wyróżniamy 3 rodzaje
sankcji:
- egzekucyjną - przymusowe wykonanie czynności która stanowi niedopełniony obowiązek adresata np. eksmisja, rozbiórka lokalu
- nieważności czynności prawnej - zastosowanie przede wszystkim w prawie cywilnym, jeśli czynność podjęta została z naruszeniem nakazów, zakazów to jest ona nieważna np. nieważność małżenstwa
- karną (penalną, represyjną) - jest to sankcja grożąca za dokonanie czynów zabronionych, polegających na działaniu, rzadziej na zaniechaniu; głownie Kodeks karny i Kodeks wyktroczeń; główne cele sankcji karnej to:
1) resocjalizacja przestępcy
2) odstraszenie przestępcy
3) izolacja
4) eliminacja i in.
Rodzaje norm prawnych:
a) norma bezwględnie wiążacą (norma imperatywna ius cogens ) - ustanawia drogą nakazu lub zakazu jeden rodzaj powinnego zachowania i nie dopuszcza zachowania odmiennego. Naruszenie tej powinności pociąga za sobą sankcję
b) norma wgzlędnie wiążąca ( ius dispositivum ) - ustanawia pewien wzorzec zachowania do wykorzystania przez adresatów, a jednocześnie dopuszcza, że adresaci mogą, jeśli zechcą, zachować się w sposób odienny, wybrany przez siebie
Obowiązywanie: DOKONCZYC
2. Norma prawna a norma moralna Norma moralna :
nie stoi za nią przymus państwowy
powstała się przed ukształtowaniem się struktur państwowych
odnoszą się nie tylko do zewnętrznych zachowań człowieka, lecz także do jego pobudek i intencji


(…)

… - gospodarczego przeznaczenia prawa własności.
52. Ograniczone prawo rzeczowe
Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych
Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, uprawnienia właś-ciciela rzeczy ulegają pewnemu uszczupleniu na rzecz innej osoby, której to ograniczone…
… społecznego. Podstawowe znaczenie ma odpowiedzialność na zasadzie winy, nieco mniejsze odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Pozostałe dwie zasady odgrywają niewielką rolę. 56. Pojęcie szkody i jej naprawienia
Przez szkodęnależy rozumieć uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szkodę stanowi więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu…
… (restytucja naturalna)
b: przez zapłatę odszkodowania (restytucja pieniężna). W sprawie wysokości odszkodowania k.c. przyjmuje generalną zasadę, że ma ona odpowiadać wysokości szkody. 58. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, ważność testamentu Dziedziczenie - według definicji słownikowej - polega na tym, iż z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki zmarłego (spadek) przechodzą na jedną lub kilka osób…
… się on nieważny, bądź spadkobierca testamentowy spadek odrzucił lub został uznany za niegodnego, albo zmarł przed spadkodawcą. Kolejność dziedziczenia ustawowego określają art. 931-937 Kodeksu cywilnego, 2) testamentowe - spadkobiercą staje się osoba wskazana w testamencie. Formy testamentu określają art. 949-954 Kodeksu cywilnego. I. Dziedziczenie ustawowe Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W dziedziczeniu ustawowym co do części spadku ma miejsce, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które zostały powołane do całości spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Przy czym w ostatnim wypadku dziedziczenie ustawowe nie występuje…
… danego czynu zabronionego
Wina umyślna:
a) w zamiarze bezpośrednim "CHCĘ"
zamiar bezpośredni ciągły - w krótkim czasie bez szczególnych przemyślen
zamiar bezpośredni przemyślany - dokładnie przemyślany plan popełnienia przestępstwa
b) w zamiarze ewentualnym "GODZĘ SIE" - sprawca przewiduje, iż może popełnić czyn zabroniony i godzi się na to
Wina mieszana kombinowana - art. 9 &3 KK część znamiona…
… innej osoby (uzależnionej) w celu dokonania przestępstwa
- podżegacz - odpowiada za nakłanianie do przestępstwa; nakłanianie do popełnienia przestępstwa trzeba wykazać winę umyślną w zamiarze bezpośrednim
- pomocnictwo - ułatwienie innej osobie popełnienia przestępstwa poprzez dostarczenie informacji, środków trasportu, narzędzi itd., musi mieć miejsce przed lub w trakcie przestępstwa
34. Stadia czynu…
… przyjmuje na siebie obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie (np. umowa ubezpieczenia). Najczęściej jednak podstawę odpowiedzialności za szkodę stanowi ustawa, która łączy w sobie obowiązek naprawienia szkody z rozmaitymi zdarzeniami, a przede wszystkim z czynami niedozwolonymi (odpowiedzialność deliktowa) i z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (odpowiedzialność kontraktowa -art…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz