Uniwersytet Warszawski - strona 430

Osoby fizyczne i prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Osoby fizyczne i prawne osoba fizyczna - osobą fizyczną jest człowiek od narodzin do śmierci. W dniu urodzenia zdobywa zdolność prawną. Płód nienarodzony może dziedziczyć po zmarłym w przeciągu 300 dni od poczęcia. Poroniony płód nie jest osobą fizyczną. Na osobowość prawną składają się 2 elementy...

Prawo własności - Rozporządzanie rzeczą

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Prawo własności Prawo własności - najszersze prawo do rzeczy; pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nimi z wyłączeniem innych osób; właściciel może korzystać z prawa własności w granicach określonych przepisami prawa i społeczno - gospodarczego przeznaczenia prawa własności. Praw...

Prawo karne - pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

PRAWO KARNE: Pojęcie przestępstwa Elementy przestępstwa Rodzaje przestępstw Środki wychowawcze skierowany do nieletnich Traktowanie nieletniego jak dorosłego Traktowanie dorosłego jak nieletniego Wina i jej trzy formy Pięć form uczestnictwa w przestępstwie Cztery stadia przestępstwa Okolic...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Stosowanie prawa Stosowanie prawa jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej (lub upoważnionych przez nią innych organów i osób) polegającym na podejmowaniu i realizacji decyzji władczych indywidualnych i konkretnych. Podstawą tych decyzji są wynikające z przepisów komp...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Warunkowe umorzenie postępowania karnego Możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego: - bezwarunkowe umorzenie postępowania karnego, gdy sprawca zmarł - sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina ...

Wina w prawie karnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

Wina w prawie karnym Wina zachodzi wtedy gdy możemy sprawcy postawić zarzut z popełnienia danego czynu zabronionego Wina umyślna: a) w zamiarze bezpośrednim "CHCĘ" zamiar bezpośredni ciągły - w krótkim czasie bez szczególnyc...

Zasady postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Zasady postępowania administracyjnego Postępowanie administracyjne - tok czynności administracyjnych zmierzających do wydania aktu administracyjnego 1. Rozpoczęcie: z urzędu lub na wniosek stron 2. Stwierdzenie właściwości: rzeczowej - organ musi być właściwy do wydania konkretnej decyzji miejsc...

Północne rozszerzenie państw europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1596

Rozszerzenie Wspólnot Europejskich na północ w latach 70-tych Specyfika rozszerzenia- warunki gospodarcze, polityczne, społeczne w Europie przed rozszerzeniem. EWG zostało stworzone w sprzyjającej sytuacji gospodarczej. Wpływ na to miały obniżki stawek celnych, wzrost liczby inwestycji, rozszerz...

Integracja europejska po 1954

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

Pod koniec roku 1954 roku Wspólne Zgromadzenie EWWiS wezwało państwa członkowskie do dalszej integracji, w której preferowano problemy gospodarcze. Holenderski minister spraw zagranicznych Johan Beyen wystąpił z propozycją utworzenia unii celnej i wspólnego rynku, uzależniając rozwój integracji p...

Federalizm oraz integracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1344

Pojęcie integracji. Termin integracja pochodzi z języka łacińskiego, w którym integratio oznacza proces scalania, łączenia się określonych elementów w całość. W kontekście Unii Europejskiej integracje można rozpatrywać w perspektywy historycznej, terytorialnej i przedmiotowej. Z przedmiotowego p...