Uniwersytet w Białymstoku - strona 79

Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Umorzenie zobowiązań według prawa cywilnego: Charakterystyka problemu - dokonywane z mocy samego prawa ze skutkiem dla wszystkich zainteresowanych. Wykonanie zobowiązania - prawidłowe: Wykonawca - sam dłużnik, lub osoba postronna. Przyjmujący - wierzyciel, lub osoba upoważniona. Treść - świadcz...

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Zdolność prawna zależała od statusów libertatis i civitatis Statusy: Libertatis, Civitatis, Familia. Senatus consultum 52r. n.e. Kiedy kobieta wolna obcuje z niewolnikiem, po 3-krotnym upomnieniu, zostaje ona osobą niewolną. II w. n.e. favor libertatis - popieranie wolności Sposoby wyzwalania...

Zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Pojęcie zobowiązania: Definicje: Węzeł obligacyjny istniał tylko pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem i polegał na uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika, ażeby spełnił na jego rzecz obowiązek polegający na dare, facere albo praestare (świadczeniu). Actio in personam - środek procesowej oc...

Środki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1127

Środki działalności gospodarczej - Kapitał. Zasoby gospodarcze to suma wartości materialnych i ludzkich potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Cechy zasobów gospodarczych: _ ograniczoność _ szybkość obiegu Potencjał produkcyjny jest funkcją zasobów gospodarczych, zależy nie tylko o...

Cele i metody koordynacji działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1946

Cele i metody koordynacji działalności gospodarczej. Potrzeby są zaspokajane za pośrednictwem dóbr i usług (produkcja) Dobra ekonomiczne a dobra wolne dobra ekonomiczne: - występują w ilości zbyt małej, aby zaspokoić za ich pomocą potrzeby, - mają cenę, - wymagają procesu gospodarowania (wybor...

Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1666

Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych Istota makroekonomii jako nauki Makroekonomia zajmuje się opisem i analizą zjawisk gospodarczych, funkcjonowaniem gospodarki jako całości ze szczególnym uwzględnieniem współzależności występujących między rynkami oraz wpływem państwa na gospodarkę...

Mechanizm ekspansji gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1806

Mechanizm ekspansji gospodarczej. Wzrost gospodarczy - zwiększanie się z okresu na okres realnej wartości produkcji w gospodarce. Stopa wzrostu - wyrażona w procentach stopa przyrostu realnego PKB w pewnym okresie. Nawet niewielkie różnice w przeciętnym rocznym tempie wzrostu gospodarki powodują ...

Mechanizm rynkowy a cena - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 560

Mechanizm rynkowy a cena. Teorie cen Cena- jest pieniężnym wyrazem wartości towaru. Przedstawia relacje PIENIĄDZ - TOWAR Głównym czynnikiem kształtującym układ cen w gospodarce jest relacja wydajności pracy miedzy poszczególnymi dziedzinami produkcji. System cen który oznacza układ relacji międz...

Pieniądz i bank - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1295

Pieniądz i bank. Formy wymiany Bezpośrednia TOWAR - TOWAR Pośrednia TOWAR - PIENIĄDZ - POWAR Istota pieniądza Ewolucja pieniądza prowadzi w kierunku jego dematerializacji. Pieniądz staje się czystym nominałem, symbolem wartości. Istota pieniądza - powszechny ekwiwalent wyrażający wartość tow...

Przedmiot ekonomii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889

Przedmiot ekonomii Ekonomia(z gr. Oikonomikós) oikos-dom, NMOS-prawo Ekonomia polityczna(z gr. Politikos-społeczny)= ekonomia społeczna. Ekonomia-jest to nauka o społecznych prawach rządzących produkcja i podziałem środków zaspokojenia potrzeb. -jest nauką badającą, jak ludzie radzą sobie z rzad...