Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład - strona 1 Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład - strona 2 Zastaw powierniczy i umorzenie zobowiązań - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Umorzenie zobowiązań według prawa cywilnego:
Charakterystyka problemu - dokonywane z mocy samego prawa ze skutkiem dla wszystkich zainteresowanych.
Wykonanie zobowiązania - prawidłowe:
Wykonawca - sam dłużnik, lub osoba postronna.
Przyjmujący - wierzyciel, lub osoba upoważniona.
Treść - świadczenie częściowe - pretor. Za zgodą wierzyciela - zastępcze świadczenie innego rodzaju. W przypadku ewikcji - trwało nadal.
Czas - zwłoka dłużnika powodowała powstanie dalszych zobowiązań, wcześniejsze świadczenie z jego strony było dopuszczalne. Miejsce - zamieszkania dłużnika (pretorowie - różnica wartości świadczenia w innym miejscu).
Zwolnienie z zobowiązania - czynności prawne - obok lub zamiast wykonania. Formalne akty przeciwne, również bez spełnienia świadczenia:
Acceptilatio - akt przeciwny do stypulacji, odwrócone role. Zobowiązania literalne - odwrotny wpis. Stypulacja akwiliańska - zobowiązania z różnych tytułów sprowadzano do jednego, a potem umarzano.
Pisemne pokwitowanie wierzyciela co do otrzymanej zapłaty.
Solutio per aes et libram - symboliczna zapłata - należności pieniężne orzeczone w wyrokach sądowych.
Contrarius consensus - akt nieformalny - umorzenie przez zgodne porozumienie stron.
Nowacja - dotychczasowe zobowiązanie ulegało umorzeniu, ale na jego miejsce powstawało inne z jakimś nowym elementem - przeważnie stypulacja o charakterze kazualnym np. podniesienie do rangi kontraktu zobowiązania naturalnego. Warunki:
Musiało istnieć poprzednie zobowiązanie
Nowe zobowiązanie musiało powstać zamiast, a nie obok dawnego.
Nowe zobowiązanie musiało wnosić „cos nowego”. W prawie justyniańskim - także nowacja ze zmianą przedmiotu. Inne przypadki:
Confusio - zejście się wierzytelności i długu w jednej osobie.
Concursus causarum lucrativarum - zbieg tytułów nieodpłatnych.
Niektóre - śmierć jednej ze stron. Umorzenie zobowiązań według prawa pretorskiego:
Pactum de non petendo - nieformalna umowa, w której wierzyciel rezygnował wobec dłużnika z dochodzenia swojej należności. Dłużnik - exceptio pacti de non petendo - niwecząca, lub odraczająca.
Potrącenie (compensatio):
Pojęcie i rozwój historyczny - wzajemne zaliczenie długu i wierzytelności.
Kompensacja dobrowolna - nieformalne pacta i przymusowa:
Iudicia bonae fidei - zasądzenie na różnicę.
Iudicia stricti iuris - dochodzenie całkowicie izolowanych roszczeń. Wyjątki:
Bankier - tylko cum compensatione - saldo na swoją korzyść (w przeciwnym razie - nadmierne żądanie).


(…)

… (w przeciwnym razie - nadmierne żądanie).
Nabywca majątku z licytacji - wierzytelności bankruta cum deductione z potrąceniem należności dłużnika (nie groziło nadmierne żądanie). Marek Aureliusz - exceptio doli.
Kompensacja w prawie justyniańskim - wszystkie powództwa in rem i in personam, oprócz powództwa o zwrot depozytu. Ipso iure - roszczenia tego samego rodzaju, wymagalne i płynne.
Zastaw powierniczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz