Uniwersytet w Białymstoku - strona 182

Prawomocność - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Prawomocność ma aspekt formalny i materialny. Aspekt formalny prawomocności polega na tym, że decyzja nie podlega już zaskarżeniu za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Kończy ona...

Proces kamy - podział - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

. Proces kamy - podział - zasadniczy Proces zasadniczy i tryby postęp w jego obrębie W zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej będącej przedmiotem procesu karnego rozróżnia się: 1) proces zasadniczy, w którym rozpatruje się główną kwestię odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność karną, 2) a...

Proces karny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

1. Proces kamy - definicja PROCES KARNY jest to prawnie uregulowana działalność zmierzająca do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy, do osądzenia go za ten czyn i ewentualnie „wykonania kary i innych środków reakcji karnej. Przedmiotem procesu karnego jest kwestia odpow. karnej, a...

Przebieg postępowania przygotowawczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

27. Przebieg postępowania przygotowawczego POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Zadania postępowania przygotowawczego: PP to stadium wstępnego przygotowania sprawy do rozpoznania sądowego. Podstawowym zadaniem tego stadium jest wyjaśnienie kwestii istnienia podstaw do wniesienia aktu oskarżenia jako najważni...

Przedawnienie karalności - omówieni e

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Przedawnienie karalności Nie wszczyna się postęp. karnego, a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności. Uchyla ono karalność czynu przestępnego, nie odbierając jednak czynowi charakteru postęp. Karność postęp. ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 — gdy czyn stanowi...

Przewód sądowy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

PRZEWOD SĄDOWY Rozpoczyna się odczytaniem przez oskarżyciela aktu oskarżenia. W tym etapie postępowania przeprowadza się właściwe post. dow., na które składa się szereg czynności dowodowych w - tym przesłuchanie oskarżonego, świadków, biegły...

Przygotowanie do rozprawy głównej - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY GLOWNEJ - POSTĘPOWANIE PRZEJŚCIOWE OBEJMUJE NAST. CZYNNOŚCI: - wstępną kontrolę oskarżenia - ma ona charakter formalny i merytoryczny. Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia, należy do prezesa sądu, (jeśli akt osk...

Rozpoczęcie rozprawy głównej - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

ROZPOCZĘCIE ROZPRAWY GŁÓWNEJ Rozpoczyna się z chwilą wywołania sprawy. W tym etapie dokonywane są m.in. następujące czynności: zaczyna się wywołaniem sprawy (ogłoszenie, jaka sprawa będzie rozpatrywana). przewodniczący sprawdza obecność wezwanych osób oraz bada czy nie ma przeszkód do rozpoznania sp...

Rozprawa główna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

ROZPRAWA GŁÓWNA Jest najważniejszą fazą postępowania głównego, w której odbywa się rozpoznanie sprawy oraz zapada rozstrzygnięcie odnośnie przedmiotu procesu karnego. Rozprawa odbywa się jawnie (za wyjątkami wskazanymi w ustawie tj. wart. 359-360 k.p.k.) oraz ustnie (art. 365 k.p.k.). Kieruje nią pr...

Struktura rozprawy głównej - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

32. Struktura rozprawy głównej Rozprawa główna jest najważniejszym etapem postępowania przed sądem I instancji. Rozprawa główna dzieli się na następujące etapy: A. ROZPOCZĘCIE ROZPRAWY - zaczyna się wywołaniem sprawy. Przewodniczący sprawdza obecność wezwanych osób oraz bada czy nie ma przeszkód do ...