Uniwersytet w Białymstoku - strona 183

Terminy prekluzyjne a terminy zawite - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

TERMINY PREKLUZYJNE A TERMINY ZAWITE Terminy prekluzyjne (materialnoprocesowne) — a) czynności dokonane po ich przekroczeniu są bezskuteczne, b) nie można ich przywracać, c) są zazwyczaj terminami długimi; d) wiążą też organy procesowe. Termi...

Terminy procesowe - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Terminy procesowe Termin (3 znaczenia) 1. pewien okres liczony w jednostkach miary (dzień, miesiąc, rok), w ciągu którego może być dokonana czynność procesowa. 2. upływ czasu i warunek konieczny do wywoływania określonych skutków proces, ta...

Tymczasowe aresztowanie - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

24. Tymczasowe aresztowanie Art. 250 Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. T.A stos w post. Przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. Art. 253 ...

Typy oskarżycieli - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

. Typy oskarżycieli - wyróżniamy: — OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO - zasadniczo jest nim prokurator, wyjątkowo organy w postępowaniu uproszczonym uprawnione do prowadzenia dochodzenia uproszczonego, — OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO - pokrzywdzony,...

Wyłączenie sędziego - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

. Wyłączenie sędziego Jest wyrazem zasady obiektywizmu w polskiej procedurze karnej. która zna dwie podstawy do włączenia sędziego: I. OBLIGATORYJNA, z mocy prawa (art. 4O *1 kpk), powoduje, że sędzia staje się w ogóle niezdatny do orzekania (index inhabilis): 1. sprawa dotyczy tego sędziego bezpoś...

Wyrokowanie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

WYROKOWANIE Jest ostatnią z podfaz rozprawy głównej. Składają się na nią następujące czynności: - narada nad wyrokiem, - głosowanie, - sporządzenie wyroku na piśmie, - ogłoszenie wyroku. Do narady nad wyrokiem sąd przystępuje niezwłocznie po wysłuchania głosów stron (art. 408 k.p.k.) Przebieg narady...

Wznowienie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Jest to środek zmierzający do usunięcia uchybień niezależnych od sądu. Warunkiem wznowienia jest wniosek strony lub osoby najbliższej, sporządzony i podpisany przez adwokata, (chyba, że pochodzi od prokuratora). Postępowanie wznawia się, gdy zachodzi, chociaż jedna z okoliczn...

Zażalenie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

ZAŻALEME Jest to środek odwoławczy skierowany przeciw postanowieniom, zarządzeniom i na czynności. Zażalenie przysługuje na postanowienia: zamykające drogę do wykonania wyroku, co do środka zabezpieczającego, innych przewidzianych pr...

Zakazy dowodowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

. Zakazy dowodowe ZAKAZY DOWODOWE - to normy zabraniające przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach lub stwarzające ograniczenia w pozyskiwaniu dowodów. W procesie karnym zakazy dowodowe zapobiegają powstawaniu kolizji pomiędzy interesem wymiaru sprawiedliwości, który wymaga ustalenia prawdy, a...

Zasada kontradykoryjności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

ZASADA KONTRADYKORYJNOŚCI - wynika ona z przepisów kpk. — zgodnie z nią strony maja prawo do watki O korzystne dla siebie rozstrzygniecie. Zachodzi ona wówczas, gdy spełnione są warunki: możliwie dokładne oznaczenie przedmiotu procesu sporu, podanie do wiadomości stronom istoty odpowiedzialności kar...