Uniwersytet w Białymstoku - strona 181

Naczelne zasady procesowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

28. Naczelne zasady procesu - legalizmu / oportunizmu - kontradyktoryjności / inkwizycyjności - bezpośredniości NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO są to społecznie ważne ogólne dyrektywy (wskazówki) istotnych kwestii z zakresu procesu karne...

Obowiązywanie prawa karnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

5. Obowiązywanie prawa karnego procesowego OBOWIĄZYWANIE MIEJSCOWE- postępowanie karne w sprawach należących do właściwości polskich sądów powszechnych i wojskowych toczy się wg przepisów obowiązującego kpk, przy czym polskie prawo karne ...

Obrońca - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

38. Obrońca - kiedy musi go mieć oskarżony Art. 77. Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców. Art. 78. *1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty „każe, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez ...

Organy postępowania jurysdykcyjnego - przed sądem - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

. Organy postępowania jurysdykcyjnego - przed sądem SĄD - zespół osób lub osoba wyposażona w atrybut niezawisłości, powołana do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu RP w szczególnej formie procesowej. Zgodnie z art. 175 Konstytucji RP wymiar spr w RP sprawują sądy powszechne, sądy administr...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

7. ORGANY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: - Prokurator, Zgodnie z Ustawą o prokuraturze PROKURATURĘ stanowią: Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni prze...

Organy postępowania wykonawczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

. Organy postępowania wykonawczego ORGANY POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO- Ust z 6.10 97r- Kodeks kamy wykonawczy. Art. 2. Organami wykonującymi orzeczenia są: 1. sąd pierwszej instancji. 2. sąd penitencjarny, 3. prezes sądu lub upoważniony sęd...

Podział dowodów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

- podział dowodów - kategorie dowodów Podstawowe kategorie dowodów: 1) ze względu na liczbę źródeł dowodu oddalających fakt udowodnienia od źródła dowodu: • dowody pierwotne- pochodzą od źródła dowodu, które zetknęło się bezpośrednio z faktem udowadnianym, tzw. z pierwszej ręki (świadek naoczny, ory...

Pojęcie wniosku dowodowego i podstawy jego oddalenia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

47. Pojęcie wniosku dowodowego i podstawy jego oddalenia. Wniosek dowodowy to żądanie strony procesowej przeprowadzenia określonego dowodu celem udowodnienia prezentowanej przez tą stronę tezy dowodowej, bądź też obalenia twierdzeń strony przeciwnej. Uprawnienia do składania wniosków dowodowych przy...

Postępowanie odwoławcze - omówienie - postępowanie apelacyjne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

30. Postępowanie odwoławcze POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Zgodnie z art. 176 * 1 Konstytucji postępowanie sądowe jest, co najmniej dwuinstancyjne. Tym dwuinstancyjnym postępowaniem jest właśnie postępowanie odwoławcze. Ma ono dwie postaci...

Postępowanie przygotowawcze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

25. Postępowanie przygotowawcze - zadania POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Jest to stadium procesu karnego, którego celem jest wstępne przygotowanie sprawy do rozpoznania sądowego. Kodeks postępowania karnego w art. 297 wymienia następujące zadania postępowania karnego: — ustalenie, czy został popełniony...