Uniwersytet w Białymstoku - strona 120

Fikcja prawna doręczenia pisma-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

11. Fikcja prawna doręczenia pisma. Polega na tym, że przyjmuje się fakt doręczenia za dokonany wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi tego faktu, mimo że w rzeczywistości jest oczywiste, że adresat pisma nie otrzymał. (należy rozróżnić z domn...

Tryb wydawania zaświadczeń-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

22. Tryb wydawania zaświadczeń. Wydanie zaświadczenia jest wszczynane wyłącznie na wniosek. Osoba ubiegającą się o zaświadczenie powinna swoje żądanie wnieść w formie podania albo też może żądanie wnieść ustnie do protokołu. Organ powinien ustalić czy żądanie pochodzi od osoby posiadającej zdolność...

Kategorie postanowień, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

4. Kategorie postanowień, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Zaskarżeniu do sądu podlegają 3 kategorie takich postanowień (jurysdykcyjne): Postanowienia od których przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym - należą do nich m.in.: postanowienia o zwrocie podania z powodu w...

Kompetencja ogólna organów administracji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

Kompetencja ogólna organów administrujących Kompetencja ogólna - to zdolność prawna organów administrujących do załatwienia spraw administracyjnych w danym układzie postępowania. Kompetencję ogólną ustanawia art.1 pkt 1i2 kpa. Zgodnie z tymi przepisami, zdolność prawną do prowadzenia postępowania a...

Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2163

60/02. Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia. Odwołanie Jest to środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Należy do podstawowych środków zaskarżenia ze względu na krąg decyzji administracyjnych podlegającym zaskarżeni...

Moc dowodów w postępowaniu administarcyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

63/01. Moc dowodów w postępowaniu adm. i postęp. Podatk. Kpa nie reguluje mocy dowodowej urzędowych dokumentów zagranicznych oraz dokumentów prywatnych. Dlatego też oba rodzaje dokumentów podlegają w pełni swobodnej ocenie dowodów dokonywanej przez organ orzekający, o ile przepisy szczególne lub um...

Nieważność postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

36. Nieważność postępowania. NSA rozpatruje sprawę w granicach skargi kasacyjnej jednakże niezależnie od tego, co skarżący podniósł w skardze. NSA obowiązany jest z urzędu uwzględnić okoliczności powodujące nieważności postępowania. Zachodzi w: a) Jeżeli zachodzi niedopuszczalność drogi sądowoadmi...

Odroczenie rozprawy i posiedzenia niejawnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Odroczenie rozprawy i posiedzenia niejawnego - przypadki i forma. Odroczenie Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli: - sąd stwierdzi nieprawidłowość zawiadomienia którejkolwiek ze stron, - nieobecność strony lub jej pełnomocnika jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą...

Oficjalność i dyspozycyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym-opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1862

13. Oficjalność i dyspozycyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kryterium wyodrębniania zasady dyspozycyjności i oficjalności jest inicjatywa podejmowania czynności procesowej. Jeżeli w ramach postępowania dominuje podejmowanie czynności przez sąd z urzędu to mówimy o zasadzie oficjalności...