Uniwersytet w Białymstoku - strona 119

Zasada czynnego udziału stron-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

43/1. Zasada czynnego udziału stron. Wyjątki i skutki naruszenia. Art.10 - zawiera zasadę czynnego udziału strony (tzw. zasada gwarancyjna) - strona od samego początku postępowania ma prawo do czynnego udziału. „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym s...

Zasada pisemności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

10/02. Zasada pisemności. W art. 14. par. 1 mówi o obowiązku zachowania formy pisemnej przy załatwianiu spraw, a w par. 2 dopuszcza się w interesie strony, przy braku przeszkód prawnych - załatwienie sprawy ustnie ale z obowiązkiem utrwalenia na piśmie w uproszczonej formie. Obowiązywanie zasady pi...

Zasady pokrywania koszów w postępowaniu administracyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

9/03. Zasady pokrywania koszów w postępowaniu administr. koszty postępowania - powinny być uiszczone z góry, jeżeli są stałe lub nadają się do zryczałtowania, a przepisy odrębne wymagają ich uiszczenia przed wszczęciem postępowania. Na żądanie organu koszty mogą być w części uiszczone zaliczkowo. ...

Zasady postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

System zasad postępowania administracyjnego: Pierwszym źródłem zasad postępowania jest Konstytucja RP, z tej zasady wyprowadzono: prawo do procesu - jest to prawo ochrony podmiotu. Zasada praworządności - też wynika z Konstytucji RP. Organy władzy publicznej działające na podstawie i w granicach ...

Zawiadomienie zainteresowanych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

5. zawiadomienie zainteresowanych - wydanie zawiadomienia do osoby, która wniosła skargę lub wniosek, stanowi podstawowy obowiązek organu prowadzącego postępowanie i tym pismem kończy się czynności postępowania skargowego. Jest to rodzaj zaświadczenia stwierdzającego urzędowo przeprowadzenie czynnoś...

Zawieszenie postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Zawieszenie postępowania administracyjnego - instytucja procesowa gwarantująca trwałość postępowania na wypadek zaistnienia przeszkody umożliwiającej skuteczne lub prawidłowe prowadzenie tego postępowania i nie związane z potrzebą umorzenia postępowania: obligatoryjne - z urzędu fakultatywne - na ...

Akty nadzoru-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

6. Akty nadzoru. 1. Rozstrzygnięcia nadzorcze, np.: a. stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały gminy b. rozwiązanie przez Prezesa Rady Ministrów organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w związku z powtarzającym się notorycznym niewykonywaniem zadań przez taki organ i braki n...

Czynności wstępne w postępowaniu sądowoadministracyjnym-opracowanie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

15. Czynności wstępne w postępowaniu sądowoadministracyjnym. a. Sąd Wojewódzki do którego wpłynęła skarga powinien zbadać czy jest właściwy do jej rozpoznania. Jeżeli uzna, że jest właściwy inny sąd to powinien przekazać skargę, co jest właściwe w trybie postępowania. Takie postanowienie jest wiążą...

Decyzja administracyjna jako główny akt podlegający kontroli sądowoadm...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

3. Decyzja administracyjna jako główny akt podlegający kontroli sądowoadministracyjnej. Decyzje administracyjne - akt kończący tzw. jurysdykcyjne postępowanie administracyjne, czyli postępowanie którego celem jest wiążące określnie w konkretnej sprawie na podstawie norm prawa administracyjnego mate...

Decyzja prawidłowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Decyzja prawidłowa Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli łącznie spełnia dwie przesłanki: zgodna jest z normami materialnego prawa administracyjnego; została wydana zgodnie z normami procesowego prawa administracyjnego. Decyzja naruszająca normy materialne lub procesowe jest wadliwa. Akt a...