Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia-opracowanie - strona 1 Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

60/02. Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia.
Odwołanie
Jest to środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Należy do podstawowych środków zaskarżenia ze względu na krąg decyzji administracyjnych podlegającym zaskarżeniu jak i na szerokie podstawy zaskarżenia, które kwestionują legalność i zasadność decyzji. Prawo do odwołania wynika z art. 78 Konstytucji - „każdej ze stron przysługuje prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji”. Zakres dopuszczalności odwołania jest oparty na zasadzie dwuinstancyjności (art. 15), wg, której każda sprawa indywidualna rozpoznana i rozstrzygnięta decyzją organu I instancji podlega w wyniku wniesienia odwołania ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ II instancji. Od każdej decyzji nieostatecznej służy odwołanie. Wyjątkiem jest tutaj decyzja wydana w I instancji przez ministra, której nie służy odwołanie oraz decyzja wydana przez SKO w sprawach należących do zadań własnych samorządu terytorialnego. Weryfikacja w postępowaniu odwoławczym nie obejmuje również decyzji o odszkodowaniu, gdyż można ich dochodzić również na drodze sądowej. Weryfikację decyzji w toku instancji wyłączają przepisy szczególne (np. prawo wodne). Strony mogą w obronie swojego interesu prawnego wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Odwrotnie jest w op. W tym przypadku stronom przysługuje odwołanie, które rozpatruje organ wydający decyzję. Nie są to bowiem decyzje ostateczne. Stają się one ostateczne dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania. Od tego typu decyzji służy uprawnionym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od odwołania odróżnia go to, że nie ma on konstrukcji względnie dewolutywnej, jest rozpatrywany przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania:
Postępowanie odwoławcze jest oparte na zasadzie skargowości. Nigdy nie może zostać wszczęte z urzędu, może zostać tylko uruchomione na wniosek strony. Uprawnionym do wniesienia odwołania jest podmiot, który:
Twierdzi, że decyzja organu I instancji dotyczy jego interesu lub obowiązku prawnego;
Ma zdolność do czynności prawnych i zdolność prawną.
Prawo do wniesienia odwołania nie przysługuje osobom, które nie spełniły przesłanek wynikających z art. 28, 29, 30. Osobom tym dla ochrony swoich interesów faktycznych służy postępowanie skargowo - wnioskowe. Jeżeli skarga dotyczy sprawy administracyjnej lub indywidualnej w fazie postępowania odwoławczego, to należy ją traktować jako materiał dowodowy. Kpa nie wprowadza ograniczeń formalnych ani materialnych dotyczących prawa odwołania strony. Prawo do odwołania ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu zakończonym decyzją, ale też osoba, która nie brała udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu art. 28. Prawo do odwołania ma strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz