Weryfikacja postanowień w toku instancji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja postanowień w toku instancji - strona 1 Weryfikacja postanowień w toku instancji - strona 2

Fragment notatki:

Weryfikacja postanowień w toku instancji. Zażalenie jest środkiem zaskarżenia służącym od postanowień. Zażalenie służy tylko na te postanowienia, co do których przepisy szczególne przewidują wprost o ich zaskarżalności w drodze zażalenia. Postanowienia, co, do których przepisy nie przewidziały dopuszczalności wniesienia zażalenia, mogą być zaskarżane tylko łącznie z odwołaniem. W takim przypadku zażalenie jest środkiem zaskarżenia niesamoistnym. Wniesienie zażalenia służy stronie, jednak przepisy szczególne uprawnienie to przyznają uczestnikom postępowania (świadkowie, biegli, osoby trzecie), którzy posiadają również uprawnienie do wniesienia zażalenia na dotyczące ich postępowanie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia (ogłoszenia) postanowienia stronie. Zażalenie jest środkiem zaskarżenia względnie suspensywnym. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, ale organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
Do rozpatrzenia zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań. Zastrzeżenie „odpowiedniości” stosowania przepisów o odwołaniach do zażaleń - przezorność ustawodawcy, który liczy się z nieprzewidzianymi odrębnościami postanowień i trybu rozpatrywania zażaleń. Zażalenie należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia (ogłoszenia) postanowienia, zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Moc prawna środków zaskarżenia. Środki zaskarżenia - instytucje procesowe za pomocą, których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Oparte są na zasadzie skargowości - służą podmiotom uprawnionym do żądania uruchomienia z urzędu. Ich celem bezpośrednim jest doprowadzenie do kasacji lub reformacji rozstrzygnięcia administracyjnego - wyeliminowanie wadliwych decyzji. Suspensywność- moc prawna środka zaskarżenia. Może być bezwzględna oraz względna.
Odwołanie jest bezwzględnie suspensywne - wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Są wyjątki - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest zgodna z żądaniami wszystkich stron, gdy podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.
Zażalenie jest względnie suspensywne - wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia. Wyjątek - gdy organ, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz