Uniwersytet w Białymstoku - strona 121

Opłata kancelaryjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

45. Opłata kancelaryjna. a) za co się ją pobiera? Opłatę kancelaryjną pobiera się za stwierdzenie prawomocności oraz wydawanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt. Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpi...

Organ egzekucyjny-rodzaje, wŁaściwości, sposób ustalenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

63/03. Organ egzekucyjny - rodzaje właściwości, sposób ustalenia Organ egzekucyjny - organ powołany do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Są nimi: organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy prawa przyznają in takie kompetencje (właściwość). Ustawa określa ...

Pełnomocnictwo procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

40. Pełnomocnictwo procesowe. Udzielenie pełnomocnictwa następuje przez jednostronną czynność prawną, jaką jest oświadczenie woli mocodawcy złożone w dowolnej formie. Instytucja pełnomocnika jest odformalizowana (granice umocowania pełnomocnika...

Podmioty na prawach strony-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

16. PODMIOTY NA PRAWACH STRONY Nie zastępują strony, ale występują w postępowaniu w interesie strony. W tej grupie znajdują się 3 kategorie podmiotów: organizacje społeczne (31), prokurator (182-189), Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli organizacja społeczna, prokurator lub RPO brali udział w I ins...

Podstawy wznowienia postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

37. Podstawy wznowienia postępowania. a) przyczyny nieważności Spośród przyczyn nieważności postępowania podstawą do wznowienia postępowania mogą stanowić a) Gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, była nienależycie reprez...

Podział środków dowodowych i klasyfikacja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

Podział środków dowodowych i klasyfikacja Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych - KPA nie definiuje pojęcia środka dowodowego, stanowi jedynie w art.75 § 1, że: jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowo...

Pojęcie wierzyciela-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Wierzyciel -jest to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązków w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia organów administrujących - organ właściwy do orzekania w I instancji; gdy obowiązek wynika z...

Postępowanie mediacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

24. Postępowanie mediacyjne - cel, przebieg i zakończenie. Postępowanie to nie zmierza do merytorycznego załatwienia sprawy. Jego celem jest wyjaśnienie i rozważanie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz podjęcie ustaleń co do sposobu jej załatwienia. W ramach tych rozważań okoliczności s...

Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

21. Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym. Rozpoznaje sprawę na rozprawie (posiedzeniu jawnym) w składzie 3 sędziów. Składem kieruje przewodniczący składu orzekającego, który otwiera i zakańcza posiedzenie, udziela głosu stronom, zadaje im pytania, ogłasza wydanie orzeczenia i postanowienia. P...

Postępowanie uproszczone-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

23. Postępowanie uproszczone. Prowadzi je jeden sędzia na posiedzeniu niejawnym. Sprawa może rozpoznawana być w trybie uproszczonym wtedy gdy: Gdy zaskarżona decyzja lub postanowienia dotknięte są wadą nieważności art. 156 KPA „ Orga...