Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 2

note /search

Wybór partnera prywatnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

Wybór partnera prywatnego wybór 1) Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy o koncesjach ...

Ustawowe źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2198

Ustawowe źródła prawa pracy(pozakodeksowe) Kodeks cywilny - subsydiarne źródło prawa pracy(często na egzaminie) Prawo pracy wyrosło z prawa cywilnego, początkowo istniał podział w regulacji, na poszczególne dziedziny: okres międzywojenny: prawo pracy - rozporządzenie w sprawie pracowników umysłowyc...

Zdolność do bycia pracownikiem

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1834

Zdolność do bycia pracownikiem Na gruncie prawa pracy wydaje się problematycznym zagadnienie związane z podmiotowością pracownika, czyli odpowiedzią na pytanie, kto może być pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, a więc kto może pozostawać w stosunku pracy i wywodzić z niego swoje prawa i obowiąz...

Zdolność do kreowania stosunku pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Zdolność do kreowania stosunku pracy Zdolność do kreowania stosunku pracy to w istocie zdolność do czynności prawnych przeniesiona na grunt prawa pracy i tak samo jak zdolność cywilistyczna jest ograniczona do zdolności prawnej danego podmiotu. Jeśli więc chodzi o pracowników to nie ulega wątpliwoś...

Odpady i ich rodzaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1435

Odpady i ich rodzaje Odpadami - są wszystkie substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, których posiadacz: Pozbywa się, Zamierza się pozbyć, Jest zobowiązany się pozbyć. Odpadami są również substancje i prze...

Odpady promieniotwórcze - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

Odpady promieniotwórcze Odpady promieniotwórcze ( art. 3 pkt 22 prawo atomowe) - odpady zawierające substancje promieniotwórcze lub nimi skażone, których wykorzystywanie jest niecelowe lub niemożliwe. Dzielą się na: Niskoaktywne Średnioaktywne Wysokoaktywne Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze ...

Odpowiedzialność administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Odpowiedzialność administracyjna 1. Ustalone przez organ administracyjny nakazy/ zakazy: Wstrzymanie działalności Cofnięcie/ ograniczenie zakresu decyzji zezwalającej na oznaczony sposób korzystania z zasobów środowiska Wykonania stosownych urządzeń ochronnych, usunięcie uchybień lub ich następstw ...

Odpowiedzialność cywilna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778

Odpowiedzialność cywilna (zasady ogólne) Odpowiedzialność cywilnoprawna obejmuje przede wszystkim : Obowiązek zapobieżenia grożącej szkodzie (odpowiedzialność prewencyjna) Naprawę wyrządzonej szkody (odpowiedzialność odszkodowawcza) - dzieli się na tzw. kontraktową (konsekwencja niewykonania/nienal...

Pojęcie obowiązywania - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

Pojęcie obowiązywania Następstwem tego, iż dana norma prawna jest obowiązująca, jest wymóg, aby się do niej stosować. Decyzja co do obowiązywania danej normy jest równocześnie wskazaniem czy powinno się zachowywać zgodnie z nią, czy też nie. Trzeba określić, które z norm obowiązują a które nie, aby...

Przepis prawny a norma - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3402

PRZEPIS PRAWNY A NORMA PRAWNA Norma prawna - wypowiedź wskazująca określony sposób postępowania, a więc jako reguła zachowania, przy czym od innych rodzajów norm (moralności, obyczaju, dobrego wychowania itd.) ma ją odróżnić cecha „prawności”. I. Stosunek pojęć: „przepis prawny” - „norma prawna” Ko...