Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 3

Przepisy zasady, przepisy reguły

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1659

Przepisy-zasady a przepisy-reguły Rozróżnienie zasad i reguł: Reguły - gdy obowiązują, to rozwiązanie, które wyznaczają, musi zostać przyjęte, jeżeli zaś nie obowiązują - nie wnoszą nic do podjęcia decyzji. Zasady natomiast nie wyznaczają konsekwencji prawnych, które powinny nastąpić automatycznie,...

Wykład z prawoznastwa - uprawnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

UPRAWNIENIA Uprawnienia - należą do klasy następstw , jakie przepisy prawa wiążą z określonymi faktami prawnymi. Przepisy prawa przewidują dla danego podmiotu pewną możliwość zachowania się wywołującego skutki prawne, ale zachowanie to nie jes...

Wykładnia zwężająca - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1624

Wykładnia zwężająca (interpretatio restrictiva) - polega na wyborze spośród różnych zakresów przepisu prawnego rozumienia uzyskanego za pomocą dyrektyw pozajęzykowych , które jest węższe od rozumienia językowego. Termin „wykładnia” został użyty tu (przy rozszerzającej i zawężającej) na oznaczenie r...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2380

Źródła prawa „ Źródła prawa” jest terminem wieloznacznym , co nie ulega wątpliwości. W piśmiennictwie prawniczym najczęściej rozróżnia się: źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi ) - wszystkie czynniki mogące dostarczyć informacji...

Wady FT-IR - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2261

Wady FT-IR: •niska jakość widm przy badaniu próbek o rozmiarach ziaren większych od długości fali padającej; •straty związane z rozpraszaniem i odbiciami na kryształach o dużym współczynniku załamania w stosunku do medium; •inwers...

Porozumienie na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

W JAKIM TERMINIE ZAWIERANE JEST POROZUMIENIE NA GRUNCIE USTAWY O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH I CO ZAWIERA TAKIE POROZUMIENIE. Porozumienie na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych powinno być zawarte nie później niż 20 dni od przekazania informacji przez pracodawcę zakładowym organizacjom związkowym d...

Krajowa Rada Prokuratury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

Krajowa Rada Prokuratury skład jest budowany podobnie do składu KRS, niektóre osoby wchodzą z urzędu, inne są wybierane - PG, MS, posłowie, przedstawiciele NPW, przedstawiciele IPN, prokuratury rada wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez PG m.in. doty...

Modele kontroli konstytucyjności prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Modele kontroli konstytucyjności prawa (wykł.). Wyróżniamy 2 modele kontroli konstytucyjności prawa: a) amerykański- polega na koncepcji sądowego stosowania prawa, polegające na rozpatrywaniu przez wszystkie sądy problemu konstytucjonalności norm prawnych i działań urzędowych w zakresie koniecznym...

Międzynarodowy obrót odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1876

Międzynarodowy obrót odpadami Obejmuje: Przywóz odpadów do RP, Wywóz odpadów z RP, Tranzyt. Główny akt prawny - konwencja bazylejska  ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Organem właściwym -