Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 152

Recykling pojazdów - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Recykling pojazdów Stosownie do ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji producent pojazdów ma obowiązek m.in.: Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych oraz ułatwiać recykling pojazdów wycofanyc...

Restrukturyzacja opłat podwyższonych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Restrukturyzacja opłat podwyższonych oraz administracyjnych kar pieniężnych Właściwe organy: Dla opłat podwyższonych - marszałek województwa Dla administracyjnych kar pieniężnych - wojewódzki inspektor ochrony środowiska Odroczenie Na wniosek przed terminem zapłaty Przesłanką - wykazanie realizacji...

Służba Leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Służba Leśna * W „Lasach Państwowych” działa Służba Leśna Do jej zadań należy: Sprawowanie zarządu „lasami Państwowymi” Prowadzenie

Spółki wodne i związki wałowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Spółki wodne i związki wałowe Spółki wodne to osoby prawne, tworzone na podstawie prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami w szczególności związanych z eksploatacją, wykonywaniem , utrzymywaniem ur...

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Stan klęski żywiołowej Zgodnie z Konstytucją stanem nadzwyczajnym może być m.in. stan klęski żywiołowej. To ostatnie rozwiązanie jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni, może zostać zastosowane także w celu zapobieżenia skutkom katast...

Strony postępowań administracyjnych dotyczących środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Strony postępowań  administracyjnych dotyczących środowiska   Zastosowanie art. 28 kpa (strona to każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto z uwagi na nie żąda wszczęcia postępowania)  w przypadku postępowań dotyczących środowiska stron byłoby bardzo wiele (a to g...

Substancje i preparaty chemiczne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Substancje i preparaty chemiczne Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11.01.2001r Określa wymagania w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych środków na zdrowie człowieka i środowisko Substancje i preparaty chemiczne podlegają klasyfikacji z punktu widzenia zagrożeń dla zdrowia ...

Substancje i produkty

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Substancje i produkty Substancje to pierwiastki, ich związki, mieszaniny, roztwory Ich wprowadzanie do środowiska jest dozwolone w takim tylko stopniu w jakim jest to niezbędne w związku z charakterem działalności Obowiązki wprowadzającego substancje do obrotu: Opakować w sposób zabezpieczający prz...

Unieszkodliwianie odpadów - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Unieszkodliwianie odpadów Unieszkodliwianie (stosownie do art3 ust.3 pkt 21 ustawy o odpadach) - jest to poddawanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia do stanu niegrożącego życiu, zdrowiu lub środowisku. Przekształcanie termiczne - unieszko...

Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą decyzji niezbędnych w celu realizacji przedsięwzięć budowlanych W braku miejscowego ...