Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 151

Powszechna ochrona powierzchni ziemi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Powszechna ochrona powierzchni ziemi Ochrona powierzchni ziemi (nieruchomości gruntowych) jest jakościowa + ochrona przed ruchami masowymi i ich skutkami Sposoby osiągania jak ...

Powszechna ochrona roślin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Powszechna ochrona roślin * Powszechna ochrona drzew (krzewów)- zadaniem gminy jest zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień Niektóre zabiegi pielęgnacyjne- obejmują wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub kolidujących z obiektami budowlanymi (urządze...

Pozwolenia emisyjne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Pozwolenia emisyjne Zasady ogólne Pozwolenia emisyjne potrzebne są na eksploatację instalacji powodującej: Wprowadzenie gazów/ pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi Wytwarzanie odpadów Szczególny typ to pozwolenia wodno prawne na pobór wód a także

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza (na podst. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia2 lipca 2010 r.) Zasada jest konieczność uzyskania pozwolenia na emisję Nie wymagają pozwolenia (mała emisja) instalacje: Z których gazy i pyły są wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany...

Pozwolenie wodnoprawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Pozwolenie wodnoprawne Do korzystania szczególnego w zasadzie niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne. Wyjątki (korzystanie szczególne zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego): Uprawianie żeglugi śródlądowej (w tym holowanie i spł...

Prace geologiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Prace geologiczne Prace geologiczne wymagają sporządzenia ich projektu prac geologicznych staje się on elementem wniosku koncesyjnego gdy koncesja wymagana gdy nie jest elementem wniosku koncesyjnego to zatwierdza go organ administracji ...

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r. Gruntami rolnymi są grunty: Określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne Pod stawami rybnymi

Przedmiot ochrony i jej istota

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

Przedmiot ochrony i jej istota Środowisko - zdefiniowane w art. 3 pkt. 39 pr.o.ś. - ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat oraz pozostałe...

Przedmiot prawa wodnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Przedmiot prawa wodnego Prawo wodne dotyczy: Wód śródlądowych W ograniczonym zakresie - wód morskich Pr. wodne określa zasady gospodarowania wodami, korzystania z nich, ich ochrony, kształtowania zasobów wód -celem jest zaopatrzenie ludności w...

Przegląd ekologiczny i analiza porealizacyjna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Przegląd ekologiczny i analiza porealizacyjna Przegląd ekologiczny Nakaz sporządzenia przeglądu ma charakter decyzji wydanej przez organ ochrony środowiska Przesłanką jest stwierdzenie możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko Zawartość przeglądu: Opis instalacji Określenie oddziaływania n...