Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 153

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Na wniosek inwestora, zawierający: Granice terenu objętego wnioskiem na mapie Charakterystykę inwestycji (w tym dotyczącą wpływ...

Ustalenie warunków zabudowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Ustalenie warunków zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na: Budowie obiektu budowlanego Wykonaniu innych robót budowlanych Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego Przesłanki decyzji o warunkach zabudowy (łacznie): Co najmniej je...

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi (leśnymi) Opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Należność - jednorazowa, płatna 60 dni od decyzji wyłączeniowej (obliczana na podstawie przeliczników opartych na tonach żyta lub

Własność wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Własność wód prywatne Wody samorządu terytorialnego Publiczne Skarbu Państwa: Wody morza terytorialnego Morskie wody wewnętrzne Śródlądowe powierzchniowe wody płynące Obrót nimi dozwolony tylko w zakresie z prawa wodnego; instrumenty obrotu to: Pozwolenie wodnoprawne Umowa użytkowania gruntów pod w...

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest upoważniony do

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest m.in. upoważniony do: - wydania zarządzenia pokontrolnego ( które nie jest decyzją administra­cyjną ), skierowanego do kierownika kontrolowanej jednostki organiza­cyjnej lub osoby fizycznej; - podjęcia decyzji administracyjnej, jednak tylko wówczas, gdy ...

Współdziałanie w postępowaniu administracyjnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Współdziałanie w postępowaniu administracyjnym   Obowiązek współdziałania organu właściwego do podejmowania decyzji z innymi organami może wynikać wyłącznie z ustawy. Może on wynikać jedynie z ustawy. Jest bardzo wiele takich sytuacji Bardzo często podjęcie decyzji wymaga uzgodnień lub opinii z wie...

Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowe realizują : Celem ochrony przeciwpożarowej jest min: ochrona życia, zdrowia, mienia podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi ...

Zadania ministra ds wewnętrznych i wojewód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zadania ministra ds. wewnętrznych i wojewodów Do zadań ministra MSWiA należy: Obrona cywilna Ochrona przeciwpożarowa Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych Minister może działać władczo o ile upoważnia go do tego wyraźny przepis prawa Zadania wojewody: dokonywania oceny stanu...

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym Poważną awarią przemysłową jest poważna awaria w zakładzie , natomiast przez zakład rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami; art. 3 ust...

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy ale może być wykonywane w ramach związków międzygminnych (przez związek lub przez gminę wyznaczoną w ramach związku) zbiorowe zaopatrywanie w wodę i odprowa...