Uniwersytet Łódzki - strona 227

Kwalifikacja faktów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

KLASYFIKACJA FAKTÓW PRAWNYCH Fakty prawne: okoliczności, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Podział: Zdarzenia Zachowania Ad 1 - Zdarzenia Zdarzenia są od człowieka niezależne (np. śmierć człowieka - w jej wyniku ulegnie modyfikacji prawny między człowiekiem a zakł...

Kwalifikacja zachowań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Kwalifikacja zachowań Norma prawna może rożnie kwalifikować zachowania określone w dyspozycji. Podstawowy podział zachowań regulowanych przez Prawo: Nakaz może przybrać dwie formy: Nakaz obejmujący tylko jeden typ zachowań, do którego bez narażenia na konsekwencje prawne nie można się uchylić. Np...

Osoba prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

OSOBA PRAWNA to twór organizacyjny, jednostka organizacyjna, która przez normę prawną została wyposażona w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, np. Korona, Skarb Państwa ), municypium, spółki kupieckie. Osobami prawnymi są np.: Skar...

Podział przepisów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1617

Podział przepisów prawnych: I. z punktu widzenia ich stosunku do konstrukcji normy prawnej: a) kompletne ( zawierają wszystkie elementy co najmniej jednej normy ), b) niekompletne ( nie zawierają wszystkich elementów ) PRZEPIS ODSYŁAJĄCY sensu largo to taki, który odsyła do innych przepisów prawa...

Podział reguł prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu reguły ( podział pierwotny ) - ogólne ( adresatem jest np. "osoba pełnoletnia" ) - jednostkowe ( adresatem jest np. "Jan Kowalski, ur. 24.04.1955" ) b) podział wtórny: - adresat j...

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie. Stosowanie prawa - jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej polegającym na podejmowaniu ...

Pomocniczne przedmioty prawnicze - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

POMOCNICZE PRZEDMIOTY PRAWNICZE (DZIEDZINY POMOCNICZE) wstęp do nauk o państwie i prawie logika prawnicza statystyka informatyka medycyna sądowa kryminalistyka (bada ślady przestępstw) kryminologia (bada społeczne aspekty przestępstwa) ...

System common law, system prawa stanowionego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

Powiązania treściowe ( w systemach statycznych ) a) logiczne ( Nn jest powiązana z Nw jak twierdzenie ogólne z odpowiednim twierdzeniem szczegółowym na podstawie przyjętych reguł wynikania ), b) istniej wspólna podstawa aksjologiczna, c) jednolitość pojęć, d) wprowadzenie przepisów odsyłających ...

Prawnicza koncepcja obowiązywania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Prawnicza koncepcja obowiązywania norma została ustanowiona bądź uznana przez kompetentny organ. -wówczas norma została ustanowiona przez kompetentny organ o ile ten, kto ją ustanowił działał zgodnie z przyznanymi mu kompetencjami oraz zgodnie z procedurą określającą sposób ustanowienia danej norm...