Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 195

Wymagania ogólne trwałości obiektów inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Dział V TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Wymagania ogólne § 152.  Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzym...

Wymagania ogólne urzędzeń obcych na obiektach inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Dział VII URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309.  1. Wszelkie urządzenia obce w postaci przewodów: gazowych i z cieczami palnymi, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci cieplnej oraz kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych itp. powinny być umieszczone na ...

Usytuowanie obiektów inżynierskich w terenie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Dział II USYTUOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W TERENIE Rozdział 1 Wymagania ogólne § 6.  Obiekt inżynierski powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, tak aby była zapewniona jego trwałość oraz warunki prawidłowej eksploat...

Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

KLASY OBCIĄŻEŃ TABOREM SAMOCHODOWYM OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 1. Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich zależne od klasy drogi określa tabela: Klasa drogi Klasa obciążenia taborem samochodowym według PN-85/S-10030 A, S, GP, G A Z, L co najmniej B D co najmniej C 2. Obiekty...

Tunele - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

4. Tunele § 60.  1. Tunel powinien zapewnić przeprowadzenie elementów drogi, o których mowa w § 88 ust. 1. 2. Poszczególne kierunki ruchu bądź jego rodzaje powinny być umieszczone w oddzielnych tunelach. Jeśli konstrukcja tunelu może pomieścić obie jezdnie i torowisko tramwajowe, to jezdnie i toro...

Pojazdy specjalne według umowy standaryzacyjnej NATO.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

POJAZDY SPECJALNE WEDŁUG UMOWY STANDARYZACYJNEJ NATO (STANAG 2021) 1. Pojazd specjalny - klasa 150 Pojazd kołowy: - ciężar całkowity : Q = 1514 kN rys. Minimalny rozstaw kół i szerokości opon osi krytycznej: rys. oś wózka zwrotnego - szerokość opony 610 mm Uwaga: wymiary podano w metrach. 2. Po...

Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Rozdział 2 Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu § 88.  1. Obiekt mostowy lub tunel, w zależności od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania, powinien mieć w szczególności: 1) jezdnię, 2) torowisko tramwajowe, 3) utwardzone pobocze, pa...

Rurociągi i przewody gazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Rozdział 2 Rurociągi i przewody gazowe § 312.  1. Rurociągi i przewody gazowe przeprowadzone przez obiekt mostowy, spełniające wymagania Polskiej Normy, powinny być umieszczone na całej długości obiektu w stalowych szczelnych rurach ochronnyc...

Wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na terenach górniczych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Rozdział 3 Szczególne wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na terenach górniczych § 74.  1. Konstrukcja obiektu inżynierskiego na terenach górniczych powinna zapewnić w szczególności: 1) swobodę przemieszczeń poszczególnych brył konstrukcyjnych wywołanych deformacją terenu spowodowaną robota...

Połączenie obiektu mostowego z drogą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Rozdział 3 Połączenie obiektu mostowego z drogą § 104.  1. Połączenie obiektu mostowego z nasypem drogowym, zależnie od długości obiektu, ukształtowania przestrzeni pod obiektem, rodzaju przeszkody i warunków terenowych, może być dokonane w szczególności poprzez: 1) przyczółki masywne, 2) przyczół...