Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 185

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Działalność gospodarcza w sferze użyteczności publicznej, Działalność gospodarcza poza sferą użyteczności publicznej. Zadania o charakterze użyteczności publicznej to takie, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowyc...

Funkcje finansów publicznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH Funkcja fiskalna pobieranie środków publicznych i późniejsze ich rozdysponowanie na zadania publiczne Funkcja stymulacyjna polega na oddziaływaniu za pomocą procesów finansowych na różne podmioty np. ulgi podatkowe Funkcja redystrybucyjna polega na celowym wykorzy...

Gospodarka budżetowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

GOSPODARKA BUDŻETOWA Gospodarka finansowa, Polityka finansowa, Gospodarka budżetowa. Pojęcie budżetu Normatywne, Ekonomiczne, Polityczne. Zasady budżetowe 1)      zasada równowagi budżetowej, 2)      zasada zupełności budżetu, 3)      zasada jedności budżetu, 4)      zasada szczegółowości...

Decentralizacja władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1400

Decentralizacja władzy publicznej - rozproszenie władzy publicznej, przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów administracji państwowej na organy administracji samorządowej możliwie najniższego...

Eutrofizacja - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Eutrofizacja jest naturalnym wzbogaceniem wód w substancje pokarmowe w następstwie dopływu i kumulacji w ich ekosystemach pierwiastków, które stymulują szereg zmian, głównie wzrost produkcji glonów i makrofitów oraz obniżenie jakości wody, są...

Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218

Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej. Uwarunkowania lokalizacji ogólnej usług: czynniki związane z wyborem rynku docelowego : liczba i koncentracja potencjalnych nabywców, ich przestrzenne rozmieszczenie, siła nabywcza, preferencje nabywców, mobilność czynniki finansowe : ceny gruntu,...

Metody ilościowe przedstawienia kartograficznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Metody ilościowe przedstawienia kartograficznego - wyrażają relację między zmiennością przestrzenną a zmiennością natężenia zjawiska mierzonego liczbowo, zdolność przedstawienia wartości liczbowej w żądanym miejscu odniesienia. kartodiagram -mapa, na której ilościowa charakterystyka zjawiska i fakt...

Metody kartografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Metody kartografii społeczno - ekonomicznej, w których stosuje się znaki powierzchniowe. metoda zasięgów- polega na oznaczaniu na mapie obszaru występowania danego zjawiska. Mimo stosowania różnych elementów graficznych - punktowych, liniowych...

Migracje ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania i pobytu. Czas trwania migracji. migracje stałe , polegające na zmianie miejsca zamieszkania na czas nieokreślony, migracje czasowe ( sezonowe lub okresowe), które wiążą się ze zm...

Rewitalizacja przedwojennych dzielnic śródmiejskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Największy problem z rewitalizacją dotyczy starych, przedwojennych dzielnic śródmiejskich, które jednocześnie najczęściej są centrami miast. Były one powszechnie zaniedbywane. Złożyło się na to: Zaniedbywanie dzielnic śródmieścia na rzecz ro...