Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 184

Pojęcie katastru

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Pojęcie katastru: system informacji o terenie inwentaryzujący wszystkie nieruchomości położone na danym terenie pod względem fizycznym, ekonomicznym i prawnym. Kataster wielozadaniowy ewidencja katastralna może być wykorzystywana do wielu celów ) -uporządkowany zbiór informacji opierający się na d...

Procedura wywłaszczeniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

Procedura wywłaszczeniowa : 1. Rokowania z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym o nabycie nieruchomości w drodze umowy(zaoferowanie nieruchomości zamiennej) 2.W wyniku nieskuteczności rokowań (odmowa właściciela) wszczynane jest wywłaszczenie(z urzędu lub na wniosek gminy) 3. Rozpoczęcie po...

Trwały zarząd

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Trwały zarząd :art.43-50 ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami . Forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególnośc...

Użytkowanie wieczyste

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Użytkowanie wieczyste: prawo podobne do prawa własności o cechach ograniczonego prawa rzeczowego.Główne cechy różniące:ograniczeni w czasie, obciążenie opłatami na rzecz właściciela.Podmiotem użytkowania wieczystego są:grunty SP,grunty komunalne. Czas użytkowania wieczystego 40-99lat(zaleznie od ce...

Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

ASPEKTY WSPÓŁDZIAŁANIA Ekonomiczno-finansowy. Prakseologiczny. Społeczno-kulturowy. Przestrzenny. POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Finanse - proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych przez różne podmioty. FINANSE PRYWATNE Finanse przedsiębiorstw. Finanse banków i instytucji bankowych....

Podatki - zagadnienia wstępne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

PODZIAŁ POZIOMY gmina gmina powiat powiat województwo województwo Przepływy pomiędzy jednostkami tego samego szczebla. Gminy bogatsze część dochodów przekazują gminom biedniejszym. PODZIAŁ PIONOWY Państwo podatki subwencje dotacje Samorząd terytorialny PODATKI - ZAGADNIENIA WSTĘPNE art....

Cechy samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

CECHY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Gminy, powiaty i województwa wykonują określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd terytorialny posiada osobowość prawną. Samodzielność samorządu podlega ochronie sądowej Samorząd terytorialny samodzielnie prowadzi ...

Deficyt i zadłużenie - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

DEFICYT I ZADŁUŻENIE Nadwyżka budżetowa - występuje, gdy w danym roku budżetowym dochody są wyższe od wydatków. Deficyt budżetowy - występuje, gdy w danym roku budżetowym wydatki są wyższe od dochodów. Główne przyczyny występowania deficytu budżetowego: ustrojowe - gdy ustawodawca przekazał ST z...

Definicja samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

DEFINICJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Tadeusz Bigo przez pojęcie „samorząd terytorialny” rozumiał korporacje będące osobami prawnymi, zdecentralizowanymi odrębnymi od państwa, które zostały powołane przez ustawy do wykonywania obowiązków i praw z zakresu administracji publicznej. Korporacjom tym przy...

Dochody gmin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

DOCHODY GMIN Gminy, Miasta na prawach powiatu, Warszawa - miasto na prawach powiatu. Ustawy: ustawa z 14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, us...