Uniwersytet Gdański - strona 43

Społeczna gospodarka rynkowa - Konflikt społeczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Społeczna gospodarka rynkowa społeczna gosp. rynkowa jako zasada prawna w K nadaje koncepcji rynku obok ekonomicznego wymiar prawny: znaczenie ekon. - określona przez popyt i podaż płaszczyzna ekon. wymiany towarów i usług, wyznaczająca ceny; znaczenie pr...

Test nowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

Powa_owski. Notatka składa się z 4 stron. 1.) Można dokonać wywłaszczenia gdy: nieruchomość jest niezbędna dla realizacji zadań z zakresu działalności gosp. Gminy istnieje cel publiczny uzasadniający zmianę właściciela nie można nabyć nieruchomości w drodze cywilno-prawnej 2.) Spółka partnerska z ...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

Powa_owski. Notatka składa się z 7 stron. 1. Spółdzielnia jest jednostką organizacyjną: którą może utworzyć minimum 5 osób obowiązkowo prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS Inspekcja Handlowa: podlega prezesowi UOKiK jest instytucją kontrolną ...

Wolność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. WOLNOŚĆ GOSPODARCZA Prawna istota wolności gospodarczej i dopuszczalność jej ograniczeń geneza → koncepcja liberalizmu i autonomii jednostki w sferze gosp. → jako pochodna wolności → w K RP ja...

Wolnść wyboru i wykonywania zawodu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Wolność wyboru i wykonywania zawodu wolność wyboru zawodu → konstytucyjne prawo (art. 65 K), które zdaniem TK obejmuje aspekt kwalifikowany (wybór rodzaju pracy), aspekt podmiotowy (wybór pracodawcy) oraz aspekt przestrzenny (wybór miejsca pracy) wraz z w...

Zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. I. Zagadnienia oddziaływania państwa na gospodarkę - przesłanki teoretyczne, podstawowe doktryny - uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, historyczne, prawne - modele interwencjonizmu gospodarczego - formy, środki i zakres oddziaływań na gospodarkę II...

Zezwolenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. ZEZWOLENIA ubezpieczeniowa (w tym reasekuracyjna) krajowych i zagr. (bez UE) - KNUFE; pośrednictwa (broker i agent) - organ nadzoru; sankcje za brak - kara pozbawienia wolności, ogr. wolności lub grzywn...

Pytania na egzamin - Ubezpieczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. 1. Ubezpieczający to osoba która podpisuje umowę - towarzystwo ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel) 2. Ogólne warunki ubezpieczenia w powszechnych ubezp ieczeniach obowiązkowych są - ustala...

Świadczenie ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. Świadczenie ubezpieczeniowe Pieniężne Odszkodowawcze - zakaz kumulacji odszkodowań (w każdym typie ubezpieczeń majątkowych i w części ubezpieczeń osobowych np. zwrot kosztów leczenia); Nie odszkodowawcze W wyjątkowych sytuacjach świadczenie niepieniężne. Suma...

Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń Rynek ubezpieczeniowy Rynek - ogół transakcji kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie. Rynek ubezpieczeniowy - segment rynku ogólnego, który obej...