Test z prawa gospodarczego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z prawa gospodarczego - strona 1 Test z prawa gospodarczego - strona 2 Test z prawa gospodarczego - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 7 stron.
1. Spółdzielnia jest jednostką organizacyjną:
którą może utworzyć minimum 5 osób
obowiązkowo prowadzącą działalność gospodarczą
podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS
Inspekcja Handlowa:
podlega prezesowi UOKiK
jest instytucją kontrolną służącą ochronie interesów i praw konsumentów
jest instytucją kontrolną służącą ochronie interesów przedsiębiorców ze sfery handlu i usług
Odpisy i wyciągi z KRS-u wydaje:
właściwy sąd rejestrowy
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Sądu Krajowego z siedzibą w mieście wojewódzkim
Ostateczne cła antydumpingowe ustala:
minister do spraw finansów
minister do spraw gospodarki
Prezes UOKiK
Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może być objęte zakazem prowadzenia działalności wydanym przez:
Prezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych
Ministra do spraw pracy
Ministra do spraw gospodarki
Za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny producent może dopowiadać:
na zasadzie ryzyka
z tytułu rękojmi za wady
na zasadach ogólnych Działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym może być prowadzona:
w sferze handlu detalicznego - w każdym przypadku
w sferze handlu hurtowego - w WOC lub składzie na terenie przejść granicznych
wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Prezesa GUC
Grupa producentów rolnych wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego wojewodę
wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
korzysta z publicznej pomocy finansowych przez okres 10 lat
Certyfikat zgodności to:
dokument znak zastrzeżony
formalne uznanie kompetencji i fachowości
W ramach wojewódzkiej gospodarki komunalnej może być prowadzona
każda działalność o charakterze komercyjnym
działalność o charakterze użyteczności publicznej
każda działalność gospodarcza w ramach zakładów budżetowych Zezwolenie na prowadzenie działalności przez zakład ubezpieczeń w formie Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych wydaje:
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Minister Finansów
Prezes Rady Ministrów
Przynależność do samorządów wolnych związków jest:
dobrowolna
obligatoryjna
zależna od nabytych kwalifikacji zawodowych
Przedsiębiorcy mali i średni :
to przedsiębiorcy wyróżnieni z uwagi na wielkość zatrudnienia i osiąganego przychodu albo sumę aktywów w bilansie


(…)


Można wydać zezwolenia na:
utworzenie przedsiębiorcy utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
utworzenie przedstawicielstwa
Dziedziny gospodarki objęte zezwoleniami:
są wyliczone wyczerpująco w ustawie prawo działalności gospodarczej
wskazane są w różnych aktach prawnych
dotyczą działalności gospodarczej objętej monopolem państwa
Zadaniem Komitetu Integracji Europejskiej jest;
opiniowanie projektów…
… powinna mieć charakter:
zarobkowy
zorganizowany
ciągły
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego :
jest przedsiębiorcą wg prawa polskiego
nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu Utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest uzależnione od:
zezwolenia
zasady wzajemności
wpisu do KRS Osoba zagraniczna może w Polsce prowadzić działalność gospodarczą (w braku zasady wzajemności) w formie:
przedstawicielstwa
spółki komandytowej
spółki jawnej
Minister Finansów ma możliwość oddziaływania na poziom cen umownych poprzez:
stosowanie zakazu ich podwyższania
zamrożenie cen
ustalenie limitu wzrostu cen
Utworzenie oddziału i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego jest uzależnione od:
zezwolenia
zasady wzajemności
wpisu do KRS
Wywłaszczenia…
… koncesyjna upoważnia koncesjonariusza do:
podjęcia działalności gospodarczej w dziedzinie objętej koncesjonowaniem
zawarcia umów najmu lub dzierżawy
wystąpienia do organu koncesyjnego o wydanie decyzji w sprawie koncesji
Można odmówić koncesji, gdy:
zagrożony jest interes gospodarczy państwa
zagrożone jest bezpieczeństwo konsumentów
przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych przez organ koncesyjny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz