Test nowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test nowy - strona 1 Test nowy - strona 2 Test nowy - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 4 stron.
1.) Można dokonać wywłaszczenia gdy: nieruchomość jest niezbędna dla realizacji zadań z zakresu działalności gosp. Gminy istnieje cel publiczny uzasadniający zmianę właściciela nie można nabyć nieruchomości w drodze cywilno-prawnej 2.) Spółka partnerska z udziałem notariuszy: nie jest przedsiębiorcą podlega wpisowi do ewidencji działalności gosp. Prowadzi działalność gosp. 3.) Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania jest możliwe gdy: pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego utworzą spółkę tzw. pracowniczą przedsiębiorstwo zostanie wniesione do spółki kapitałowej organ założycielski dokona komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 4.) Inspekcja Handlowa: podlega Prezesowi UOKiK jest instytucja kontrolną służącą ochronie interes ów i praw konsumentów jest instytucją kontrolną służącą ochronie interesów przedsiębiorców ze sfery handlu i usług 5.) Pojęcie przedsiębiorcy definiuje aktualnie: a) Prawo działalności gospodarczej b) Kodeks cywilny c) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądow ym 6.) Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję mogą dotyczyć: stwierdzenia nieważności porozumienia ograniczającego konkurencję uznania porozumienia za ograniczające konkurencję zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania jego zobowiązań 7.) Spółdzielnia jest jednostką organizacyjną: a) która fakultatywnie prowadzi działalność gospodarczą b) prowadzącą działalność społeczną i oświatowo-kulturalną c) której działalność może polegać na prowadzeniu gospodarstwa rolnego 8.) Grupa producentów roln ych: a) jest przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS jako „grupa producentów rolnych” - osobny rejestr b) skupiać może wyłącznie osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej c) może przybrać formę prawną spółki osobowej prawa handlowego - zw. Grup prod rolnych 9.) Kontrola przedsiębiorcy: a) nie może w jednym roku kalendarzowym przekraczać 8 tygodni w przypadku przedsiębiorców nie będących mikroprzedsiębiorcami b) może prowadzić do wydania decyzji administracyjnej nakazującej zaprzestania działalności gospodarczej c) nie może być przeprowadzana zasadniczo w więcej niż jednej sferze działania przedsiębiorcy 10.) Osoba zagraniczna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

(…)

… gospodarki narodowej
30.) Można odmówić wydania koncesji, gdy:
a) zagrożony jest interes gospodarczy państwa
b) zagrożone jest bezpieczeństwo konsumentów c) przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych przez organ koncesyjny
31.) Powiatowy rzecznik konsumentów:
a) współdziała z Inspekcją Handlową
b) podlega Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podlega radzie powiatu
c) jest powoływany…
… prywatyzacyjnego przez właściwego ministra
b) prowadzenie działalności gospodarczej ze stratą w ciągu kolejnych sześciu miesięcy
c) wydanie aktu komercjalizacji przez właściwego wojewodę
15.) Zezwolenia może wymagać:
a) utworzenie przedsiębiorcy
b) utworzenie przedsiębiorcy zagranicznego
c) utworzenie przedstawicielstwa
16.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać kary pieniężne…
….) Czyn nieuczciwej konkurencji powinien być:
a) sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami b) sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami c) zagrażający interesom konsumentów
37.) Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną: a) to wyłącznie spółka Skarbu Państwa
b) może wydawać decyzje administracyjne
c) to spółka kapitałowa Skarbu Państwa i gminy
38.) Umowa o zarządzanie (umowa menadżerska) stosowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz