Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 50

Umowa pożyczki - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

UMOWA POŻYCZKI Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy gatun- kowo oznaczonych, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i jakości. Pożyczone rzeczy lub pieniądze ...

Umowa przechowania - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1372

Umowa przechowania Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przechowanie jest umową realną. Do jej zawarcia potrzebne jest więc nie tylko porozumienie st...

Umowa sprzedaży - opis umowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

UMOWA SPRZEDAŻY 1. Istota umowy sprzedaży Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowią- zuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest umową wzajemną i umową konsensualną. Rodzi zobowiązanie...

Umowa użyczenia - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Umowa użyczenia Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić bio- rącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący rzeczy w używanie obowiązany jest zwrócić tę samą r...

Umowa zlecenie - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

UMOWA ZLECENIA Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przytoczona definicja sformułowana w art. 734 § 1 k.c. mówi jedynie o dokonaniu czynności prawnych na rzecz dającego zlecenie, jednakże zgodnie z art. 750 k.c....

Urlopy wypoczynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

URLOPY WYPOCZYNKOWE Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym na żądanie pracownika urlop powinien mu być udzielony w całości. Uprawnienia urlopowe pracowników umysłowych i pra- cowników fizycznych są jednakowe. Nabycie prawa do urlopu oraz wym...

Właściwości sądu - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Każdy sąd jest powołany do rozstrzygania właściwego zakresu spraw. Ten zakres nazywamy jego właściwością. Odróżniamy: właściwość rzeczową, właściwość miejscową. Właściwość rzeczowa pozwala ustalić, czy sprawa w pierwszej instancji powinna być rozstrzygnięta przez sąd rejonowy cz...

Ważność aktu admistracyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itd.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administ- racyjnego. Przesłanki ważności aktu administracyjnego ...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

WADY OŚWIADCZENIA WOLI Na oświadczenie woli będące podstawowym elementem czynności prawnej składa się sam akt woli oraz jego uzewnętrznienie 23 . Proces składania oświadczenia woli może być dotknięty nieprawidłowościami, które nazywamy wadami oświadczenia woli. Wadliwość woli pociąga za sobą ujem...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Skazanego na karę pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli jego zachowanie się w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, iż będzie w przyszł...