Umowa zlecenie - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa zlecenie - opracowanie - strona 1 Umowa zlecenie - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA ZLECENIA
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Przytoczona definicja sformułowana w art. 734 § 1 k.c. mówi jedynie o dokonaniu czynności prawnych na rzecz dającego zlecenie, jednakże zgodnie z art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio również do
wszystkich umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a więc których nie można zakwalifikować na przykład jako umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy przewozu, umowy przecho- wania itd.
W rzeczywistości więc umowę zlecenia 90 można scharakteryzować jako umowę, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania na rzecz dającego zlecenie określonej czynności faktycznej lub prawnej. Przy- kładem umowy zlecenia jest umowa o wygłoszenie odczytu, o załatwienie sprawy w urzędzie, o wykonanie utworu muzycznego, umowa z adwoka- tem o prowadzenie sprawy w sądzie, z lekarzem o leczenie, umowa o pil- nowanie obiektu itd.
Charakterystyczną cechą umowy zlecenia, odróżniającą ją od umowy o dzieło, jest to, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania jakiejś czynności lub usługi z dołożeniem należytej staranności, natomiast nie zobowiązuje się do osiągnięcia wyniku, nie gwarantuje, że czynność przyniesie zamierzony przez dającego zlecenie rezultat. Adwokat zobo- wiązuje się prawidłowo i starannie prowadzić sprawę swego klienta, wykorzystując całą wiedzę i doświadczenie, nie przyjmuje jednak na siebie odpowiedzialności za wygranie sprawy, podobnie jak lekarz zo- bowiązuje się sumiennie leczyć pacjenta, ale nie gwarantuje jego wy- leczenia.
Przyjmujący zlecenie nie odpowiada za szkody wynikłe z nieosiągnięcia rezultatu, chyba że nie dołożył należytej staranności przy wykonaniu zleconej mu czynności. Zleceniodawca, inaczej niż w umowie o dzieło, może udzielić wiążących wskazówek zleceniobiorcy.
Przyjmujący zlecenie powinien powierzone mu czynności wykonać w zasa- dzie osobiście. Tylko w wyjątkowych przypadkach może posłużyć się inną osobą, zawiadamiając o tym niezwłocznie kontrahenta. Wynika to z charak- teru zlecenia, które jest umową opartą na zaufaniu do osobistych cech przyjmującego zlecenie, jego staranności i fachowości, a także z tego, że nie ma obiektywnego kryterium w postaci osiągnięcia wyniku, według którego można by oceniać wykonanie zobowiązania.
Umowa zlecenia może być odpłatna lub nieodpłatna. Zlecenie jest nieod- płatne, jeżeli strony wyraźnie tak się umówiły lub jeśli wynika to o okoliczno- ści, na przykład matka prosi sąsiadkę o nadzór nad dziećmi w czasie jej nieobecności, za co ta nie ma zwyczaju brać wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie ustalone w umowie lub ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz