Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - strona 1 Warunkowe zawieszenie wykonania kary - strona 2

Fragment notatki:

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY
Podstawowym celem każdej kary wymierzonej w postępowaniu karnym jest reedukacja przestępcy, oddziaływanie na sprawcę w zamiarze powstrzyma- nia go od popełnienia nowych przestępstw i wychowania w poszanowaniu obowiązujących przepisów. Nierzadko zdarzają się w praktyce sądów takie sytuacje, w których cel ten może być osiągnięty przez samo tylko wymierzenie kary, bez jej wykonania. Samo postępowanie karne, konieczność publicznego zasiadania na ławie oskarżonych, wysłuchanie wyroku skazującego w obecno- ści innych ludzi i wstyd z tym związany - stanowi czasem tak silny wstrząs psychiczny, że sąd nabiera przekonania, że sprawca pomimo niewykona- nia kary będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego, a przede wszystkim nie popełni ponownie przestępstwa
W takim przypadku sąd może zastosować warunkowe zawieszenie wyko- nania kary.
Zawiesić można jedynie wykonanie kary pozbawienia w olności: a) do 2 lat - w razie skazania za przestępstwo umyślne, b) do 3 lat - w razie skazania za przestępstwo nieumyślne.
Nie podlega zawieszeniu wykonanie kary śmierci, kary ograniczenia wolności i grzywny, nie można także zawiesić wykonania kar dodat- kowych. Podejmując decyzję sąd bierze pod uwagę właściowości i wa- runki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowe życie, a także względy społeczne.
Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próbny, który wynosi od 2 do 5 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Gdy sprawca jest młodociany (do 21 roku życia), okres próbny wynosi od 3 do 5 lat.
Jeśli okres próby minie i w tym czasie sprawca nie popełni nowego przestępstwa, po upływie dalszych 6 miesięcy skazanie ulega zatarciu z mocy prawa i jest uważane za niebyłe. Sprawcę traktuje się tak, jakby czynu przestępnego nie popełnił. W związku z tym z rejestru skazanych usuwa się informację o wymierzonej karze. Na stawiane mu urzędowe pytanie (np. w ankiecie personalnej, kwestionariuszu paszportowym) skazany może od- powiadać, że nie był karany.
Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli w okresie próby skazany popełni podobne przestępstwo umyślnie i zostanie za nie skazany na karę pozbawienia wolności lub gdy uchyla się od obowiązku naprawienia szkody.
Jeśli sprawca rażąco narusza porządek prawny w okresie próby (np. popełni inne przestępstwo, uchyla się od dozoru itd.), sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary.
Zawieszając wykonanie kary sąd może zawsze orzec grzywnę, chociażby nie była ona za dane przestępstwo przewidziana. Sąd może także nałożyć na skazanego szereg obowiązków, jak np.: obowiązek naprawienia szkody, obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, obowiązek poddania się leczeniu, obowiązek wykonania określonych prac na cele społeczne, obowiązek uczenia się, obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz