Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 12

Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1694

Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej . Ścieżka kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymany na stałym pozi...

Rola mnożnika inwestycyjnego we wzroście gospodarczym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2429

Rola mnożnika inwestycyjnego we wzroście gospodarczym. Mnożnik inwestycyjny jest czynnikiem kreującym wzrost gospodarczy. Keynes stwierdził, że na wzrost dochodu wpływa wzrost inwestycji za pośrednictwem mnożnika inwestycyjnego. Teoria mnożnika mówi, że im większa krańcowa skłonność do

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez bank centralny. Stopa rezerw obowiązkowych jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy ustaleń banku centralnego. Stopa dyskonto...

Samopogłębianie się nierównowagi podażowej i popytowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Samopogłębianie się nierównowagi podażowej. Spirale samopogłębiające się: a) poprawa trwałości - jeśli wyrób jest trwalszy i dłużej służy użytkownikowi, popyt odtworzeniowy spowodowany zupełnym zużyciem i koniecznością kupna tego samego wyrobu pojawia się później, poprawa trwałości spowodowana ni...

Skłonność do wymiany z zagranicą w sytuacji kraju o nierównowadze popy...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Skłonność do wymiany z zagranicą w sytuacji kraju o nierównowadze popytowej. 1. Wymiana między krajami o nierównowadze popytowej - oba kraje wykazują niską skłonność do eksportu i wysoką do importu. Do wymiany dochodzi więc z największym trudem. Powszechna niechęć do eksportu przy równoczesnym wy...

Skutki uboczne strategii walki z patologiami systemów gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Skutki uboczne strategii walki z patologiami systemów gospodarczych. a) Inflacja - proces inflacyjny można zahamować lub wyeliminować gdy jednocześnie zastosujemy wiele środków bądź kilka metod. Jeśli głównym narzędziem terapii jest ograniczenie popytu to skutkiem ubocznym będzie spadek produkcji...

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków in...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych. Domar skonstruował swój model wzrostu gospodarczego opierając się na teorii Keynesowskiej. W przeciwieństwie do modelu Harroda uwzględnił on popytowy i podażowy aspekt nakładów inwestycyjnych. Popytowy aspekt zwią...

Struktura aktywów i pasywów Banku Centralnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3976

Struktura aktywów i pasywów B.C. Bank Centralny ma dwa wydziały: wydział emisyjny i wydział bankowy. Każdy z wydziałów ma swoje aktywa i swoje pasywa. Aktywa to jest to czym bank dysponuje (także z należnościami) a pasywa są to zobowiązania przede wszystkim do kontrahentów Aktywa wydziału emisyjn...

Struktura produkcji materialnej w ujęciu podmiotowym w modelu przepływ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Struktura produkcji materialnej w ujęciu podmiotowym w modelu przepływów rzeczowych. Dla potrzeb bilansowania dóbr materialnych przyjęto podział na najbardziej jednorodne grupy bilansowe dóbr. W praktyce zastosowano dwa wykazy klasyfikacyjne: n klasyfikację podmiotową - klasyfikacja przedsiębiors...

Strumienie przepływów między podmiotami na rynku czynników wytwórczych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Strumienie przepływów między podmiotami na rynku czynników wytwórczych i rynku producentów. W analizie struktury podmiotowej współczesnej gospodarki rynkowej uwzględnię takie typy podmiotów jak: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, państwo, banki, podmioty demokracji, które mają łagodzić sprzec...