Terminologia prawa obligacyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminologia prawa obligacyjnego - strona 1 Terminologia prawa obligacyjnego - strona 2 Terminologia prawa obligacyjnego - strona 3

Fragment notatki:

creditor = reus credendi (credere) → debitor (dehabere)
ex delicto → iusiurandum/sponsio→ręczenie obowiązku świadczenia za dłużnika
nexum → plebejusze (nexi) → do lex Potelia Papiria de nexis z 326 a.Ch. (usunięcie materialnego węzła między wierzycielem/creditor a dłużnikiem/debitor)
prawo klasyczne→ vinculum iuris → obligare → stosunek prawny debitor/ creditor prawo poklasyczne → definicja prawna zobowiąznia → Instytucje i Digesta Justyniana
I,3,13 : Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura (ligare → solvere)
Zobowiązanie jest iuris vinculum, który zmusza nas do świadczenia pewnej rzeczy, zgodnie z prawami naszego państwa.
D. 44,7,3 pr . (Paulus libro secundo institutionum) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. dare → facere → praestare (danie→ czynienie→ świadcz e nie/uiszczenie odszkodowani a/ nie polega na dare - facere )
elementy zobowiązania → względny charakter ( inter partes )→ obowiązek spełnienia świadczenia (zasadniczo dług + odpowiedzialność) → zaskarżalność (pierwotnie kontrakty i delikty/ochrona ius honorarium/poszerzanie ochrony ius civile)
debitum (dług) →obowiązek prawny wykonania świadczenia)
odpowiedzialność (podstawa dochodzenia pretensji przez wierzyciela)
odpowiedzialność bez długu → zastaw/ręczenie za dług przyszły
dług bez odpowiedzialności
→teorie co do pierwotnego charakteru obligatio analogicznie do praw germańskich: dłużnik byłby dłużny, ale nie byłby odpowiedzialny - ustanowienie ręczyciela ( spo n sio ) - dłużnik stawał się swoim ręczycielem ( sponsio ) → zaskarżalność archaicznej obligatio (Gaius)
→ obligationes naturale s (sporne w nauce)
prawo kalsyczne → kontrakt alieni iuris ze swoim pater familias lub osobami trzecimi - kontrakt zawarty przez niewolnika - brak interpositio auctoritatis tutoris (wzbogacenie impuberes)-- nexum (exceptio S.C. Macedonianum) - capitis deminutio
Skutek zobowiązania naturalnego → niedopuszczalność condictio indebiti
obligatio naturales → novatio → obligatio ius civile
Rodzaje zobowiązań (źródło- natura - sankacja - przedmiot świadczenia)
obligationes → ex delictu → ex contractu (causa)→ quasi ex delictu (variae causarum naturae) → quasi ex contractu (variae causarum naturae)
Gai, 3, 88 : Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto.


(…)

… uzyskania pod tytułem darmym)
treść porozumienia określała sposób podziału zysku (jeśli nie określono to po równo) - niedopuszczalność societas leonina
rozwiązanie spółki możliwe w każdym czasie → nemo invitus compellitur ad communionem → próba nieuczciwego odsunięcia wspólników od zysku w societas omnium bonorum - actio pro socio
Depositum → fiducia cum amico contracta (mancipatio - in iure cessio
….  Następny podział [zobowiązań] sprowadza się do czterech rodzajów: są bowiem zobowiązania ex contractu (zaciągnięcia), albo quasi ex contractu (jak gdyby z zaciągnięcia), albo ex delictu (czynu niedozwolonego,występku), albo quasi ex delictu (jak gdyby z czynu niedozwolonego,występku).
obligationes civiles/pretoriae (ius civile→ ius honorarium → ius gentium) → w opozycji do obligationes naturales…
… przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych (w prawie klasycznym litis contestatio dokonane przez jednego z dłużników lub wierzycieli zwalniało pozostałych)→ wygaśnięcie zobowiązania
Zmiana podmiotu w zobowiązaniu novatio inter duas personas (zmiania dłużnika) transpositio - zmiana dłużnika lub wierzyciela (skarga z prawa pretorskiego z przestawieniem podmiotów w formułce bez konieczności novatio), tj…
…, przewidzianych prawem, słów (znaczące zastosowanie) → sponsio - stipulatio - fideiusio - fideipromissio - cautio - iusiurandum liberti - dotis dictio → actiones stricti iuris kontrakty pisemne (literalne) → prawo poklasyczne pod wpływem ius gentium → chirographum - syngraphae - expensilatio (nomen transcripticum - jedyny kontrakt pisemny w prawie klasycznym) → actiones stricti iuris
kontrakty konsensualne…
…)
obligatio bilateralis inaequalis - contractus re - przedmiotem rzecz ruchoma oznaczona indywidualnie
deponens (deponent) wydawał rzecz depositarius celem nieodpłatnego przechowania rzeczy (dzierżenie - deponent nie musiał być właścicielem rzeczy) - zwrot na każde żądanie deponenta
depositum irregulare (przeniesienie na własność rzeczy określonych co do genus - wyłączny interes deponenta) - depositum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz