System bankowy w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 6 stron i porusza zagadnienia takie jak: system bankowy, bank, czynności bankowe, instytucje parabankowe, uprawnienia banku, rodzaje banków, prawo bankowe, tworzenie banków, banki komercyjne, podział operacji bankowych, operacje czynne, operacje bierne, operacje pośredniczące. Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: kredyty bankowe, rodzaje kredytów.

System bankowy
Rozwój systemu bankowego zależy od rozwoju gospodarczego kraju, instytucji finansowych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych. System bankowy składa się z 3 podstawowych elementów: instytucji bankowych (bank centralny, banki spółdzielcze, banki komercyjne), wzajemnych powiązań między nimi a otoczeniem, infrastruktury prawnej regulującej działalność tych instytucji .
System bankowy pełni następujące elementarne funkcje:
emisyjną i regulacyjną - pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza,
depozytowo-kredytową - ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i transformacji ich w pożyczki i kredyty,
rozliczeniową - bank na zlecenie klientów dokonuje rozliczeń pieniężnych (obciąża jedno konto i uznaje drugie),
alokacyjną - umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki i podmiotów gospodarczych,
finansowo-doradczą - bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy swoich klientów,
stymulacyjną - bank jako dawca kapitału wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Organizacja systemu bankowego:
Bank centralny pełniący trzy funkcje:
funkcja emisyjna (wyłączność emisji banknotów) bank centralny jest bankiem banków, tzn. prowadzi rachunki banków; banki handlowe mogą zwrócić się o kredyt do banku centralnego.
bank centralny jest bankiem państwa, tzn: prowadzi rachunki instytucji państwowych oraz jest instytucją kredytującą
Banki komercyjne, które stały się jednostkami świadczącymi usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych i ludności
Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym: posiada osobowość prawną i jest tworzony zgodnie z przepisami ustaw.
Czynności bankowe:
przyjmowanie wkładów
udzielanie kredytów
rozliczeń pieniężnych
inne czynności
Instytucje parabankowe:
kasy oszczędnościowe
kasy zapomogowe
Uprawnienia banku: w celu zabezpieczenia swych wierzytelności bank może zażądać zabezpieczenia przewidzianego prawem oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.
Banki korzystają z ulgowych stawek oraz zwolnień z opłat sądowych w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.
Dokumenty bankowe związane z dokonywaniem czynności bankowych mają moc prawna dokumentów urzędniczych.
Bank na podstawie własnych ksiąg i innych dokumentów świadczących o dokonanej czynności bankowej mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.


(…)

…, zasady sprawowania nadzoru bankowego, zasady postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłości banków
Tworzenie banków: Banki państwowe tworzone przez radę ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw skarbu państwa zaopiniowany przez komisję nadzoru bankowego. Minister skarbu nadaje statut w drodze rozporządzenia. Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym i nie podlega KRS.
Bank spółdzielczy może być tworzony według trybu przewidzianego dla spółdzielni i na podstawie zezwolenia komisji nadzoru bankowego wydanego w uzgodnieniu z ministrem finansów:
wyłącznie osoby fizyczne mogą być założycielami
nie mniej niż 10 założycieli
nadają oni bankowi statut sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności
ma osobowość prawną
wpisany do KRS
Bank w formie spółek akcyjnych tworzony zgodnie z regułami kodeksu spółek handlowych za zezwoleniem komisji nadzoru bankowego. Założycielem mogą być osoby fizyczne jak i prawne z tym że nie może być ich mniej niż 3. Banki te zgłasza się do KRS i rejestru przedsiębiorców.
Warunki tworzenia:
Finansowe -wymóg wniesienia przez założycieli kapitału nie mniejszego niż 5mln EURO. Do 15% mogą to być wkłady niepieniężne…
…, zachęcić do korzystania z jego usług, (zjawisko synergii). Przyciągając bowiem do siebie bądź utrzymując klientów dzięki operacjom pośredniczącym, oferuje im operacje pasywne i aktywne. Przykładem operacji zleconej może być polecenie przelewu, gdzie klient zleca bankowi pobranie kwoty pieniędzy z jego rachunku i wpłacenie na inny pod warunkiem, że na jego rachunku są środki pieniężne w wystarczającej…
… po każdym uznaniu rachunku się zmniejsza. Z tego względu, gdy klient ma duże obroty na rachunku, płaci mniejsze odsetki od salda zadłużenia niż od innych kredytów. Jest to permanentnie odnawialny kredyt do jego maksymalnej wysokości. Kredyty sezonowe finansują potrzeby powstałe w wyniku wahań sezonowych w zaopatrzeniu, produkcji, sprzedaży (głównie rolnictwo i przetwórstwo owocowo-warzywne). Kredyty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz