Ryzyko rynkowe w banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko rynkowe w banku - strona 1 Ryzyko rynkowe w banku - strona 2 Ryzyko rynkowe w banku - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 - 07.11.2012 Ryzyko rynkowe w banku:
Definicje:
Zagrożenie osiągnięcia innych niż planowanie wyników działania.
Prawdopodobieństwo poniesienia strat związanych z niekorzystnymi zmianami cen. Wartość aktywów i pasywów może wzrosnąć lub spaść, w zależności od sytuacji na rynku.
Rodzaje ryzyka rynkowego:
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko walutowe
Ryzyko spadku cen akcji
Ryzyko stopy procentowej:
Niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku.
Rodzaje ryzyka stopy procentowej:
Niedopasowanie terminów przeszacowania (np. finansujemy długoterminowe krótkoterminowymi)
Opcji klienta (wcześniejsza spłata)
Bazowe (niedoskonałe powiązanie stóp procentowych generujących przychody i koszty odsetkowe)
Krzywej dochodowości (stopy tego samego indeksu, ale różny okres - 1 tydzień a 1 rok)
Stopa procentowa:
Stałe oprocentowanie - wraz ze wzrostem stopy procentowej spada kurs papierów wartościowych (spadek wartości walorów posiadanych przez bank).
Zmienna stopa oprocentowania - ryzyko zmniejszenia różnicy między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach rynkowej stopy procentowej na skutek zróżnicowanej elastyczności dopasowania się do nowych stawek oprocentowania różnych pozycji bilansowych.
Zmniejszenie ryzyka:
Wyznaczenie odpowiednich limitów,
Zmiana struktury aktywów i pasywów,
Dążenie do zawierania większej ilości umów z klauzulą zmiany oprocentowania,
Zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą odpowiednich instrumentów finansowych.
Ryzyko walutowe:
Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego.
Rodzaje ryzyka walutowego:
Ryzyko transakcyjne - wyrażona w walucie krajowej cena w momencie dokonania płatności może być niższa lub wyższa niż wyrażona w walucie krajowej cena z momentu zawierania transakcji.
Ryzyko księgowe - związane jest z posiadaniem aktywów i pasywów, których cena wyrażona jest w walucie obcej. Zmiana kursu walutowego powoduje konieczność zmiany ich wyceny dla potrzeb księgowych.
Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym:
Kontrakt terminowy
Opcja walutowa
Hedging - polegający na takim kształtowaniu przepływów pieniężnych, aby ewentualne zmiany kursy były neutralne dla przedsiębiorstwa (tj. aby wartość zobowiązań i należności przedsiębiorstwa wyrażonych w danej walucie obcej w danym momencie w przyszłości była taka sama).


(…)

….
Przyczyny wzrostu znaczenia ryzyka operacyjnego:
Wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych oraz systemów zintegrowanych,
Wzrost roli i skali handlu elektronicznego (e-commerce)
Zjawiska o charakterze konsolidacyjnym, przejęcia, fuzje
Funkcjonowanie wysokokwotowych rozliczeń między instytucjami
Konieczność wykorzystania przez banki techniki zabezpieczenia przed ryzykiem np. zabezpieczenia…
… większy obraz ryzyka rynkowego. Wskaźnik VaR mierzy ryzyko rynkowe w codziennym otoczeniu, podczas gdy testy warunków skrajnych dokonują pomiaru ryzyka rynkowego w nienormalnym otoczeniu rynkowym.
„testem warunków skrajnych” może być:
Test wrażliwości skrajnych warunków,
Ryzyko operacyjne w banku:
Ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.
Zdarzenie operacyjne - każde zdarzenie, które jest materializacją ryzyka operacyjnego. Zdarzenie, które pociąga ze sobą jakieś konsekwencje finansowe np. wypłata odszkodowań, poniesienie przez firmę kosztów.
Dlaczego ryzyko operacyjne jest trudne:
Nie jest przewidywalne, w porównaniu do ryzyka kredytowego i rynkowego,
Nie jest łatwe do modelowania - brak danych ilościowych,
Dane…
…:
Metoda VaR (Value at Risk)
Metoda testów warunków skrajnych
Metoda VaR w banku:
Metoda VaR skupia się na wyznaczeniu wartości, która pozwala stwierdzić, czy bank ma wystarczające fundusze na pokrycie ewentualnych strat związanych z ryzykiem rynkowym. W celu uwiarygodnienia wyników związanych z ta metodą banki stosują dodatkowo analizę scenariuszy i testy napięć. Na początku opracowuje się niekorzystne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz