Rynek papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek papierów wartościowych - wykład - strona 1 Rynek papierów wartościowych - wykład - strona 2 Rynek papierów wartościowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD II (27.02.2003)
RYNEK
RYNEK REALNY RYNEK FINANSOWY
rynek czynników rynek dóbr i usług rynek pieniężny rynek kapitałowy
produkcji konsumpcyjnych
r. pieniądza r. dewizowy r. kredytowy
rynek pracy rynek rzeczowych krajowego
środków trwałych r. pozabankowych rynek rzeczowych rynek rynek dóbr r. depozytów instytucji finansowych
środków nieruchomości inwestycyjnych pieniężnych -fundusze inwestycyjne
obrotowych r. papierów
wartościowych
r. publiczny r. niepubliczny
r. pierwotny r. wtórny r. pierwotny r. wtórny
Rynek publiczny - podlega szczegółowym, specjalnym regulacjom prawnym. Sposób funkcjonowania, procedury są regulowane przez szczegółowe akty prawne.
Rynek niepubliczny - takim regulacjom nie podlega. Podlega on ogólnym regulacjom prawnym wynikającym m.in. z Kodeksu Cywilnego. Nie funkcjonują na nim ograniczenia i regulacje występujące na rynku publicznym.
Pojęcie publicznego rynku papierów wartościowych Rynek publiczny - proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.
Żeby można było działać na rynku publicznym, to papiery wartościowe muszą być dopuszczone do publicznego obrotu (przez KPW i G). Nie jest wymagana taka zgoda w odniesieniu do Skarbu Państwa przy emisji obligacji.


(…)

… sprzedawać, to w to miejsce może wejść animator.
Wyróżnia się 2 grupy animatorów:
animator rynku - to dom maklerski będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z GWP zobowiązuje się do stałego zgłaszania ofert kupna i sprzedaży papieru wartościowego na własny rachunek
animator emitenta - to członek giełdy, który na podstawie umowy ze spółka giełdową bierze na siebie obowiązek podtrzymywania płynności…
…, bo nie ma warunków do realizacji. Gdyby było kupno 100 akcji to zostanie zrealizowane.
SEGMENTY RYNKU jakie można wyróżnić na GPW
rynek podstawowy - prowadzi się notowania ciągłe,
rynek równoległy - notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym fixingiem
Istnieją jeszcze dwa podziały spółek na giełdzie:
SITECH - segment innowacyjno technologiczny, w skład jego wchodzą spółki TMT - technologia - media…
… emisji podejmują zawsze właściciele.
Emisja akcji - zwiększenie kapitałów własnych ze źródeł zewnętrznych, rodzaje emisji:
Emisja akcji z prawem poboru
Prawo poboru (wg KSM) oznacza prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji z nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji. Najczęściej stosuje się to wtedy, gdy w związku z podniesieniem kapitału S.A. właściciele nie chcą dopuścić do zmiany struktury akcjonariatu. Objąć = kupić akcje 600 000 60%
400 000 40%
500 000 po 15,00zł
cena nominalna - 2,00zł
Do każdej akcji jest przypisane jedno prawo poboru
1 mln praw poboru - akcji do emisji - 500 000
600 000 praw poboru - 300 000 akcji
400 000 praw poboru - 200 000 akcji
za 2 prawa poboru - 1 akcja z nowej emisji
900 000 60% - struktura właścicielska
600 000 40% - pozostaje bez zmian
Prawo poboru to tylko prawo, a nie obowiązek.
Zmiany w kapitale spółki:
W tej spółce zwiększy się kapitał akcyjny o 1mln, ponieważ: 500 000 akcji · 2,00zł/ za akcję
(liczba wyemitowanych akcji · cena nominalna)
A reszta (różnica między ceną emisyjną i nominalną) to agio - to trafia najczęściej na kapitał zapasowy.
Agio = 15-2=13zł - jeżeli nie skorygujemy, pominiemy koszty emisji.
13zł…
… z zabieraniem środków bankom bo zmniejsza się wartość lokat bankowych na rzecz lokowania środków w tych funduszach inwestycyjnych).
Inwestorzy indywidualni, osoby fizyczne
FUNDUSZE INWESTYCYJNE:
OTWARTE (POWIERNICZE), pozyskują kapitał przez sprzedaż JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, nie jest papier wartościowy, nie ma emisji ani wtórnego obrotu jednostkami uczestnictwa. Nabywamy je tzn. wpłacamy kwotę do funduszu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz