segmenty rynku kapitałowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
segmenty rynku kapitałowego - strona 1 segmenty rynku kapitałowego - strona 2 segmenty rynku kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:


SEGMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO
Segmenty rynku papierów wartościowych
Rynek pierwotny obowiązuje cena emisyjna
Formowanie kapitału
Udostępnianie papierów pierwszym nabywcom
- emisja własna
- emisja obca (bank, firma audytorska)
Submisja publiczna (publiczna sprzedaż organizowana przez pośrednika na rachunek i ryzyko remitenta)
Submisja prywatna (pośrednik organizuje dystrybucje na własne ryzyko).
Inwestorzy rynku pierwotnego: skarb państwa, załoga, inwestorzy strategiczni i instytucjonalni, drobni inwestorzy.
Rynek wtórny obowiązuje cena rynkowa - transakcje papierami wartościowymi, które po raz kolejny stają się przedmiotem kupna-sprzedaży. Uczestnikami takich operacji po stronie podaży są:
nabywcy danego instrumentu finansowego na rynku pierwotnym
właściciele papierów kupionych wcześniej na rynku wtórnym
Podstawowe funkcje rynku wtórnego:
zapewnienie wyemitowanym papierom dostępu do otwartego rynku kapitałowego
możliwość bieżącej wyceny (weryfikacji wartości) poszczególnych instrumentów finansowych mobilizacja (aktywizacja) czasowo wolnych środków pieniężnych
potencjalna swoboda zmiany struktury posiadanego pakietu instrumentów rynku kapitałowego i (lub) ich zamiany na gotówkę
sposobność rozłożenia ryzyka na różnych inwestorów i różne instrumenty finansowe
Formy wtórnego rynku kapitałowego:
rynek zorganizowany (formalny)
Wiodąca instytucją rynku formalnego jest Giełda Papierów Wartościowych. Giełda w sensie ekonomicznym to odbywające się regularnie w danym miejscu i czasie spotkania osób zawierających transakcje dobrami zamiennymi. Cenę (kurs) ustala się w oparciu o oferty kupna i sprzedaży w danym dniu (cena jednolita) lub w danym momencie działania giełdy(cena zmienna)
Rynek zorganizowany umozliwia:
obiektywny tryb ustalania kursu bieżącego każdego papieru wskutek porównania dużej liczby ofert kupna i sprzedaży złożonych przez inwestorów na daną sesję
częste uczestniczenie w operacjach giełdowych co umożliwia swobodną rotację posiadanego portfolio
dostęp do informacji o sytuacji finansowej notowanych na giełdzie spółek
bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji
rynek niezorganizowany (pozagiełdowy, nieformalny, kantorowy, negocjacyjny) np. umowy cywilno prawne, rejestrowane w urzędzie skarbowym
Podział rynków giełdowych
Rynek podstawowy
Kluczowe kryteria dopuszczeniowe:
Papiery wartościowe dopuszczone są do publicznego obrotu
Ich zbywalność nie jest ograniczona
Wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej urzędowy rynek giełdowy o dopuszczenie ich do obrotu


(…)

… równoległy
Są one dopuszczone do publicznego obrotu lub Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała zezwolenie na ich obrót na rynku regulowanym Ich zbywalność nie jest ograniczona
W stosunku do ich remitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
System notowań jednolitych
Fixing - wyznaczenie ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań
Faza…
… - powyżej tej ceny inwestor nie godzi się na realizacje
Sprzedaz - poniżej tej ceny inwestor się nie godzi na realizację
Limit ceny wyrażony jest w:
Złotych (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, warianty)
Procentach (obligacje skarbowe i przedsiębiorstw)
Punktach (kontrakty terminowe na indeksy)
RENTOWNOŚĆ (zyskowność) OBROTU (sprzedaży, handlowa)
Wskaźniki - wyrażone wzorami…
… inwestycyjne
Kurs zamknięcia
+/- 5% od kursu zamknięcia
Prawa do akcji notowanych w systemie ciągłym Kurs zamknięcia +/- 5% od kursu zamknięcia
Prawo poboru z akcji notowanych w systemie ciągłym
-
Bez ograniczeń zmian kursu
Warianty
-
Bez ograniczeń zmian kursu
Zlecenia
Składając zlecenie inwestor musi określic:
Rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż)
Limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny
Termin ważności…
… i sprzedaży z limitem równym określonemu kursowi jednolitemu czyli następuje faza dogrywki.
Zlecenia są realizowane przy zachowaniu priorytetu ceny i czasu przyjęcia lub uaktywnienia oraz zasady minimalizacji liczby transakcji. W notowaniach z jednokrotnym fixingiem znajdują się:
Akcje spółek o niższej płynności
Akcje nowych spółek wprowadzonych na rynek wolny
Prawa poboru z akcji notowanych w tym systemie
Prawa do nowych akcji, jeśli akcje będą notowane w tym systemie
8.30 - 11.00 Przed otwarciem 11.00 - 11.15 Interwencja 11.15 Fixing 11.15 - 11.45 Dogrywka 11.45 - 16.30 Przed otwarciem (wprowadzenie do zleceń na dzień nastepny)
System notowań ciągłych
W czasie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco pod warunkim zgodności cen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz