Rola pracownika socjalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola pracownika socjalnego - strona 1 Rola pracownika socjalnego - strona 2

Fragment notatki:

ROLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polega na ś wiadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób, rodzin i grup społecznych wymagaj ą cych pomocy, a w szczególno ś ci na: inicjowaniu i organizowaniu działa ń maj ą cych na celu przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej osób, rodzin i grup społecznych; inspirowaniu i podejmowaniu działa ń w celu zapewnienia wsparcia osobom, rodzinom grupom społecznym, a tak ż e podejmowaniu działa ń na rzecz organizacji i rozwoju substytucyjnych ofert oparcia społecznego w celu poprawy funkcjonowania osób znajdujących si ę w trudnej sytuacji ż yciowej; wspieraniu osób, rodzin i grup społecznych, które, wykorzystuj ą c własne zasoby, mo ż liwo ś ci i uprawnienia, nie s ą w stanie samodzielnie przezwyci ęż y ć swojej trudnej sytuacji ż yciowej w ich wysiłkach zmierzaj ą cych do poprawy sytuacji ż yciowej; prowadzeniu poradnictwa socjalnego dla osób, rodzin i grup społecznych b ę d ą cych w trudnej sytuacji ż yciowej, w tym w szczególno ś ci poradnictwa dotycz ą cego mo ż liwo ś ci rozwi ą zywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy ś wiadczonej przez wła ś ciwe instytucje rz ą dowe, samorz ą dowe i organizacje pozarz ą dowe; prowadzeniu mediacji maj ą cych na celu budowanie korzystnych relacji społecznych, w tym poprzez pomoc w rozwi ą zywaniu konfliktów w rodzinach i grupach społecznych; pobudzaniu społecznej aktywno ś ci i inspirowaniu działa ń samopomocowych w zaspokajaniu niezb ę dnych potrzeb ż yciowych osób, rodzin i innych grup społecznych; współpracy z jednostkami administracji rz ą dowej i samorz ą du terytorialnego, wła ś ciwymi instytucjami, organizacjami pozarz ą dowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działaj ą cymi na rzecz osób, rodzin i grup społecznych wymagaj ą cych wsparcia, w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych; inicjowaniu nowych form pomocy osobom, rodzinom i grupom społecznym b ę d ą cym w trudnej sytuacji ż yciowej, w celu podejmowania działa ń zmierzaj ą cych do jej poprawy; podejmowaniu działa ń w celu integracji społecznej osób, rodzin i grup społecznych zagro ż onych niedostatkiem i marginalizacj ą społeczn ą ; analizowaniu mo ż liwo ś ci przezwyci ęż enia przez osoby, rodziny i grupy społeczne ich trudnej sytuacji ż yciowej, w szczególno ś ci poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów ś rodowiskowych; podejmowaniu interwencji socjalnej, polegaj ą cej na działaniu pracownika socjalnego zmierzaj ą cym do zapewnienia skutecznego wsparcia osobom, rodzinom i grupom społecznym znajduj ą cym si ę w szczególnie trudnej sytuacji ż yciowej spowodowanej niedostatkiem lub marginalizacj ą

(…)

… i wychodzenia z bezdomności.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz