Rodzinne opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzinne opracowanie - strona 1 Rodzinne opracowanie - strona 2 Rodzinne opracowanie - strona 3

Fragment notatki:...Źródła prawa rodzinnego:
1. Konstytucja, najważniejsze w hierarchii aktów prawnych (art. 87 ust. 1). W art. 18 konstytucja gwarantuje ochronę prawą i opiekę rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu. Jednocześnie rozstrzyga kwestię, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.
Do wolności i praw osobistych zalicza konstytucja w art. 47 prawo każdego do ochrony prawnej życia rodzinnego. Prawo to obejmuje zarówno zakaz ingerencji państwa w sferę życia rodzinnego, jak i obowiązek państwa zapewnienia ochrony w wypadku naruszenia tej sfery życia.Konstytucja gwarantuje również prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3). Regulacja ta oznacza respektowanie przez państwo zasady autonomii rodziny.…

…Zasady prawa rodzinnego:
1. Zasada dobra dziecka – fundamentalna zasada polskiego prawa rodzinnego, która wpływa w sposób istotny na rozwiązania prawne zawarte w KRO. Podstawowym źródłem tej zasady jest Konstytucja RP – art. 72. Przepis ten statuuje obowiązek państwa zapewnienia ochrony praw dziecka, prawo do opieki i pomocy władz publicznych dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, obowiązek państwa ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, a nadto obowiązek władz publicznych oraz osób odpowiedzialnych za dziecko do wysłuchania i w miarę możliwości do uwzględnienia zdania dziecka w toku ustalania praw dziecka. Przepis powołuje urząd Rzecznika Praw Dziecka.…


PRAWO RODZINNE
Źródła prawa rodzinnego:
1. Konstytucja, najważniejsze w hierarchii aktów prawnych (art. 87 ust. 1). W art. 18 konstytucja gwarantuje ochronę prawą i opiekę rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu. Jednocześnie rozstrzyga kwestię, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.
Do wolności i praw osobistych zalicza konstytucja w art. 47 prawo każdego do ochrony prawnej życia rodzinnego. Prawo to obejmuje zarówno zakaz ingerencji państwa w sferę życia rodzinnego, jak i obowiązek państwa zapewnienia ochrony w wypadku naruszenia tej sfery życia.
Konstytucja gwarantuje również prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3). Regulacja ta oznacza respektowanie przez państwo zasady autonomii rodziny.
W art. 71 ust. 1 państwo zostało zobowiązane do uwzględniania dobra rodziny, ze szczególną troską w stosunku do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych, które mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Do takiej szczególnej pomocy ma matka przed i po urodzeniu dziecka (art. 71 ust. 2).
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe,
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1965 r. - obowiązuje od 01.01.2965 r., z
nowelizacjami:
- 1971 roku (anonimowa adopcja, odpowiedzialność za długi, dodano przepisy o władzy rodzicielskiej, kwestia nazwiska),
- 1986 rok (prawo o aktach stanu cywilnego),
- 1995 rok (przysposobienie zagraniczne - miejsce zamieszkania dziecka zmienia na inne w innym państwie),
- 1998 rok (konkordat, zawieszenie małżeństwa),
- 1999 rok (instytucja separacji).
4. Kodeks Cywilny
5. Kodeks postępowania cywilnego
6. Prawo prywatne Międzynarodowe
7. Prawo o aktach stanu cywilnego
8. Usta

(…)

… z art. 27 KRO wygasa w wypadku ustania małżeństwa lub orzeczenia separacji.
Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie, unieważnienie małżeństwa lub separacji.
Według art. 60 §1 KRO małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym…
… spełnić.
Roszczenie regresowe wchodzi w grę, kiedy zachodzą dwie przesłanki:
- istnieć musi obowiązek alimentacyjny po stronie osoby, od której uprawniony nie mógł uzyskać świadczeń alimentacyjnych,
- osoba uprawniona do roszczeń regresowych dostarczała środków utrzymania i wychowania uprawnionemu do alimentacji.
Gdyby osoba uprawniona do roszczeń zwrotnych, określone w art. 140 §1 KRO świadczyła…
… orzeczenia sądu opiekuńczego w razie przysposobienia pełnego może być sporządzony nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających, a dotychczasowy akt urodzenia nie podlega w zasadzie ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. Po uzyskaniu pełnoletności przysposobiony może jednak żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu…
… ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia (art. 124 1 KRO). Sporządzony zostaje nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym rodziców wpisuje się przysposabiających. Dotychczasowy akt urodzenia nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba że zażąda tego są w związku ze sprawą, w której uzna to za konieczne;
b) rozwiązanie przysposobienia całkowitego nie jest dopuszczalne (art. 1251 § 1…
… obojnactwa określenie płci danej osoby należy do biegłego, rozstrzygają cechy przeważające; w przypadku zaś transseksualizmu różnicę płci określa nie tylko wpis do aktu urodzenia, ale faktyczny stan w chwili zawarcia małżeństwa.
(2) złożenie zgodnych oświadczeń: przejawia się on w tym że odpowiadają one sobie pod względem treści a ich zgodność zapewnia sposób ich składania, mianowicie każda ze stron…
…, ale nie od siebie (np. rodzeństwo, bratanek).
W linii prostej spokrewnione są ze sobą osoby pochodzące jedna od drugiej bądź od wspólnego przodka (np. ojciec z synem, babka z wnuczką).
W linii prostej i bocznej rozróżnia się stopnie pokrewieństwa, które oznacza się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Chodzi tu o liczbę urodzeń dzielących osoby spokrewnione ze sobą.
W linii bocznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz