Przysposobienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przysposobienie  - strona 1 Przysposobienie  - strona 2 Przysposobienie  - strona 3

Fragment notatki:

PRZYSPOSOBIENIE 3.1. POJĘCIE, FUNKCJA SPOŁECZNA, CHARAKTER PRAWNY 1) Przysposobienie ( adoptio )  nawiązanie pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym stosunku prawnorodzinnego podobnego do stosunku między rodzicami a dzieckiem -między stronami powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami 2) Funkcje  podstawową funkcją społeczną przysposobienia jest zastąpienie dziecku brakującego mu środowiska rodzinnego - przysposobić można tylko dziecko małoletnie i tylko dla jego dobra - przysposobienie pełni zatem 2 główne funkcje:
zaspokojenie potrzeby dziecka co do pieczy i codziennej troski ze względu na jego niedojrzałość i nieporadność zaspokojenie potrzeby zaspokojenia (:D) naturalnego instynktu rodzicielskiego i opiekuńczego osób dorosłych 3) Charakter prawny  przysposobienie ma charakter prawnorodzinny -powstanie przysposobienia jest aktem formalnym i następuje na mocy orzeczenia sądu (przysposobienie nie jest zatem czynnością prawną)
-orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny i jest skuteczne erga omnes -normatywnym model przysposobienia jest oparty na 3 założeniach :
niemajątkowym charakterze adopcji realizacji postulatu dobra dziecka
równym traktowaniu dzieci przysposobionych i dzieci naturalnych ( adoptio naturam imitator )
-przysposobienie nie jest instytucją jednolitą, ponieważ KRO wyróżnia kilka rodzajów przysposobienia:
przysposobienie niepełne (powoduje powstanie luźniejszych więzi rodzinnych
przysposobienie pełne (integruje dziecko z krewnymi przysposabiającego)
przysposobienie całkowite (tworzy więź taką, jaka istnieje pomiędzy rodzicami a naturalnymi dziećmi; ten rodzaj przysposobienia jest nierozwiązywalny)
3.2. PRZESŁANKI PRZYSPOSOBIENIA -mimo istnienia 3 rodzajów przysposobienia, można wyodrębnić wspólne przesłanki, jakie muszą zaistnieć, aby sąd orzekł o przysposobieniu dziecka
-nadrzędnym postulatem jest oczywiście dobro dziecka 1) Przesłanki po stronie przysposobionego: małoletniość - przesłanka wynika z celu przysposobienia, tj. zapewnienia dziecku rodzinnych warunków wychowania i rozwoju -przesłanka jest spełniona, jeżeli dziecko jest małoletnie w dniu złożenia wniosku o przysposobienie -postępowanie sądowe może zakończyć się już po uzyskaniu przez przysposobionego pełnoletniości życie - przysposobiony musi żyć w chwili orzeczenia o przysposobieniu -w razie śmierci dziecka w trakcie postępowania, sąd umarza postępowanie zgoda małoletniego - jeżeli małoletni ukończył 13 r.ż. wyrażenie przez niego zgody jest przesłanką konieczną przysposobienia

(…)

…. może wyrazić zgodę lub jej odmówić -dziecko młodsze sąd powinien wysłuchać
3) Stan cywilny  stan cywilny przysposobionego znajduje odzwierciedlenie w akcie urodzenia
-zagadnienie to reguluje ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego -w odniesieniu do przysposobienia pełnego rozwiązywalnego wpisuje się do aktu urodzenia wzmiankę o przysposobieniu -nowy akt urodzenia z wpisaniem rodziców sporządza…
… pomiędzy przysposobionym a jego naturalnymi krewnymi
1) Powstanie stosunku rodzicielskiego  powstanie stosunku rodzicielskiego pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym nie zmienia stanu cywilnego w zakresie pochodzenia dziecka -nadal jest możliwe dochodzenie naturalnego stanu cywilnego dziecka, np. ustalenia ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka
-ustalenia pochodzenia dziecka może domagać się naturalna matka oraz przysposabiający -ustają jednak skutki naturalnego pochodzenia dziecka:
władza rodzicielska
obowiązek alimentacyjny
prawo do dziedziczenia -oznacza to, że nawet w razie ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego nie można przyznać ojcu władzy rodzicielskiej ani nadać dziecku przysposobionemu nazwiska ojca -jeżeli jeden z małżonków…
… małżeńskim, a jako imię drugiego z rodziców wpisuje się imię przez niego wskazane; jak nazwisko wpisuje się nazwisko przysposabiającego tak samo jak w pkt 3 postępuje się w razie przysposobienia dziecka obcego przez jedno z małżonków
-skrócony akt urodzenia powala zachować tajemnicę przysposobienia
B. PRZYSPOSOBIENIE CAŁKOWITE -przysposobienie całkowite (nierozwiązywalne) jest poszerzoną i pogłębioną…
… -przysposobienie całkowite jest nierozwiązywalne
1) Nowy stan cywilny  przysposobiony traci dotychczasowy stan cywilny i nabywa nowy. związany z włączeniem go do nowej rodziny
-sporządza się wówczas obligatoryjnie nowy aktu urodzenia, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających
-poprzedni akt urodzenia zachowuje się, jednak nie podlega on ujawnieniu i nie sporządza się z niego odpisów -wgląd…
…. może wyrazić zgodę lub jej odmówić -dziecko młodsze sąd powinien wysłuchać
3) Stan cywilny  stan cywilny przysposobionego znajduje odzwierciedlenie w akcie urodzenia
-zagadnienie to reguluje ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego -w odniesieniu do przysposobienia pełnego rozwiązywalnego wpisuje się do aktu urodzenia wzmiankę o przysposobieniu -nowy akt urodzenia z wpisaniem rodziców sporządza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz