Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie - strona 1 Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie - strona 2 Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przepisy prawa rodzinnego zawarte są w ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO).
I. MAŁŻEŃSTWO
1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo może być zawarte wyłącznie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Do zawarcia małżeństwa dochodzi poprzez złożenie przez nich, przy jednoczesnej obecności, zgodnych oświadczeń woli, że wstępują w związek małżeński, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Polskie prawo przewiduje także możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego po uprzednim wydaniu przez kierownika u.s.c. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia związku.
Z ważnych powodów sąd może zezwolić, aby oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być zawarte na piśmie z podpisem urzędowo potwierdzonym i wymieniać osobę, z którą ma być zawarty związek małżeński.
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składane przed kierownikiem u.s.c. powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
W przypadku złożenia oświadczeń przed duchownym, sporządza on zaświadczenie stwierdzające ten fakt, które zostaje podpisane przez niego, małżonków oraz dwóch pełnoletnich świadków obecnych przy złożeniu oświadczeń. Następnie zaświadczenie to, wraz z zaświadczeniem kierownika u.s.c. duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa lub wysyła listem poleconym.
2. PRZESZKODY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba:
Nie mająca ukończonych osiemnastu lat,
ubezwłasnowolniona całkowicie,
osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,
która już pozostaje w związku małżeńskim,
krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
przysposabiający i przysposobiony.
Wyjątki od tych reguł - sąd może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego jeżeli:
z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie przed ukończeniem 18 roku życia a po ukończeniu 16 lat, jeżeli będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny. Pełnoletności nie traci wraz z unieważnieniem małżeństwa, bez względu na przyczynę unieważnienia, co pozwala jej na sprawowanie władzy rodzicielskiej;
jeżeli stan zdrowia lub umysłu

(…)

…. RODZICE I DZIECI
1. POCHODZENIE DZIECKA
MACIERZYŃSTWO
Macierzyństwo zwykle jest ustalane na podstawie zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego. Ustalenie macierzyństwa na podstawie powództwa wymaga spełnienia następujących przesłanek:
matka nie była wpisana do aktu urodzenia (rodzice dziecka nie byli znani),
została wykreślona z aktu urodzenia (wyrzekła się macierzyństwa).
Skutkiem zaprzeczenia macierzyństwa jest:
anulowanie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki,
anulowanie domniemania ojcostwa na podstawie art. 85 KRO,
anulowanie uznania ojcostwa na podstawie uznania dziecka za zgodą matki.
SPOSOBY USTALANIA OJCOSTWA
DOMNIEMANIA POCHODZENIA DZIECKA
domniemywa się, że jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego unieważnienia lub ustania albo orzeczenia separacji…
… ojcostwa przez dziecko, przesłanką powództwa jest wykazanie niepodobieństwa, aby mąż matki był ojcem.
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.
UZNANIE DZIECKA PRZEZ OJCA
Uznanie jest to dobrowolne oświadczenie mężczyzny (czynność jednostronna i osobista), który poczuwa się być ojcem dziecka. Ma charakter deklaratoryjny i wywołuje wsteczne skutki prawne.
Dziecko można uznać w każdym czasie, także dziecko nienarodzone, jeżeli zostało już poczęte i osobę pełnoletnią, a w sytuacji wyjątkowej także zmarłego, jeżeli pozostawiło po sobie zstępnych.
Do uznania dziecka małoletniego potrzebna jest zgoda matki lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna jest jego zgoda oraz zgoda matki, chyba…
… w życiu codziennym. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania (jest to tzw. konwalidacja, czyli uzdrowienie vel naprawienie czynności prawnej); gdyby jednak pociągnęła za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych, to mimo jej wykonania, staje się umową nie ważną.
Małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia, a nie ukończyli 18 roku życia, jeżeli nie uzyskali pełnoletności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz