prawo rodzinne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo rodzinne - strona 1 prawo rodzinne - strona 2 prawo rodzinne - strona 3

Fragment notatki:

- kodeks rodzinny i opiekuńczy KRO. Składa się z 12 stron w formacie doc. Podejmuje takie zagadnienia jak: zawarcie małżeństwa, przeszkody zawarcia związku małżeńskiego, wyjątki od tych reguł, unieważnienie małżeństwa, powodu unieważnienia, termin unieważnienia, termin. Notatka charakteryzuje również: prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa, przesłanki pozytywne rozwodu, rozpad zupełny, separacja, obowiązek alimentacyjny, podział majątku wspólnego małżonków. Dodatkowo notatka tłumaczy jakie są przesłanki pozytywne separacji i przesłanki negatywne separacji. Podejmuje temat rodziców i dziecka w prawie rodzinnym: pochodzenie dziecka, macierzyństwo, sposoby ustalania ojcostwa, domniemania pochodzenia dziecka, powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka przez ojca, przyczyny unieważnienia uznania. Ponadto notatka tłumaczy takie terminy jak: ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sądowego, władza rodzicielska, konwalidacja, obowiązki dziecka wynikające z KRO. Opisuje również takie zagadnienia jak: ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, przesłanki przysposobienia, zgoda, skutki przysposobienia, rozwiązanie stosunku przysposobienia.

Przepisy prawa rodzinnego zawarte są w ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO).
I. MAŁŻEŃSTWO
1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo może być zawarte wyłącznie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Do zawarcia małżeństwa dochodzi poprzez złożenie przez nich, przy jednoczesnej obecności, zgodnych oświadczeń woli, że wstępują w związek małżeński, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Polskie prawo przewiduje także możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego po uprzednim wydaniu przez kierownika u.s.c. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia związku.
Z ważnych powodów sąd może zezwolić, aby oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być zawarte na piśmie z podpisem urzędowo potwierdzonym i wymieniać osobę, z którą ma być zawarty związek małżeński.
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składane przed kierownikiem u.s.c. powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
W przypadku złożenia oświadczeń przed duchownym, sporządza on zaświadczenie stwierdzające ten fakt, które zostaje podpisane przez niego, małżonków oraz dwóch pełnoletnich świadków obecnych przy złożeniu oświadczeń. Następnie zaświadczenie to, wraz z zaświadczeniem kierownika u.s.c. duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa lub wysyła listem poleconym.
2. PRZESZKODY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba:
Nie mająca ukończonych osiemnastu lat,
ubezwłasnowolniona całkowicie,
osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,
która już pozostaje w związku małżeńskim,
krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
przysposabiający i przysposobiony.
Wyjątki od tych reguł - sąd może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego jeżeli:
z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie przed ukończeniem 18 roku życia a po ukończeniu 16 lat, jeżeli będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny. Pełnoletności nie traci wraz z unieważnieniem małżeństwa, bez względu na przyczynę unieważnienia, co pozwala jej na sprawowanie władzy rodzicielskiej;
jeżeli stan zdrowia lub umysłu osoby dotkniętej chorobą psychicz

(…)

…. RODZICE I DZIECI
1. POCHODZENIE DZIECKA
MACIERZYŃSTWO
Macierzyństwo zwykle jest ustalane na podstawie zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego. Ustalenie macierzyństwa na podstawie powództwa wymaga spełnienia następujących przesłanek:
matka nie była wpisana do aktu urodzenia (rodzice dziecka nie byli znani),
została wykreślona z aktu urodzenia (wyrzekła się macierzyństwa).
Skutkiem zaprzeczenia macierzyństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz