RAPORT ZARZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT GOSPODARCZYCH, PLAN KONT, BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
RAPORT ZARZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT GOSPODARCZYCH, PLAN KONT, BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - strona 1 RAPORT ZARZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT GOSPODARCZYCH, PLAN KONT, BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - strona 2 RAPORT ZARZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT GOSPODARCZYCH, PLAN KONT, BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są sprawozdania finansowe i plan kont. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Sprawozdanie z działalności jednostki (raport zarządu), Sprawozdanie dostarcza wiedzy na temat, Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych, Badanie przez biegłych rewidentów, obowiązek publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, Cel badania sprawozdań finansowych, opinie o sprawozdaniu finansowym biegłego rewidenta, zawartość raportu, decyzja o wyborze biegłego rewidenta. Ponadto notatka zawiera informacje na temat: zasady funkcjonowania kont gospodarczych, plan kont. Konto, Konta bilansowe, Konta wynikowe, Konta korygujące, Konta rozliczeniowe, Konta pozabilansowe, zawartość Konta księgowego.

Sprawozdanie z działalności jednostki (raport zarządu) - stanowi udokumentowane Rozliczenie się zarządu jednostki gospodarczej z jego dotychczasowej pracy. Raport nie ma żadnej sformalizowanej postaci, ale powinien zawierać istotne informacje o przebiegu działalności podmiotu, o jego sytuacji majątkowej i finansowej, a także powinien wskazywać z jednej strony zagrożenia i ryzyka z drugiej strony szanse i korzyści związane z jego działalnością w przyszłości. Sprawozdanie dostarcza wiedzy na temat: Przewidywanego rozwoju jednostki, Ważniejszych dokonań podmiotu w zakresie prac badawczych i rozwoju, Aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, Raport zarządu informuje na temat portfela zgromadzonych przez jednostkę instrumentów finansowych, Polityki jednostki w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W raporcie zarządu powinny znaleźć się wyliczone przez zarząd podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, dotyczące działalności podmiotu, dodatkowe objaśnienia kwot, które znalazły się w innych sprawozdaniach finansowych. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych: Badanie przez biegłych rewidentów - badanie jest potwierdzeniem, zwłaszcza dla użytkowników zewnętrznych, zgodności informacji zawartych w sprawozdaniach z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami nauki, a także prawem zwyczajowym w zakresie prowadzenia rachunkowości. Badanie sprawozdań przez biegłych stanowi formę weryfikacji pracy działu księgowości, jest to swoisty test wiedzy osób pracujących w księgowości, a także badanie zasad etyki zawodowej. Jednostki mające obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B: Roczne skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych,
Roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących swą działalność:
Banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, jednostki, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki, które prowadzą działalność na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne z wyjątkiem tych, które na dzień bilansowy były w organizacji, pozostałe jednostki gospodarcze, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sprawozdania zostały sporządzone spełniły co najmniej dwa warunki z: średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób, suma aktywów bilansu wyniosła na koniec roku obrotowego równowartość w PLN 2500000 €, przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły równowartość w PLN co najmniej 0,5 mln €. Badaniu podlegają sprawozdania finanso

(…)

…. roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi sybfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy. badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej jeśli: roczne sprawozdanie samej instytucji nie jest sporządzone wg zasad przyjętych bądź zasad równoważnych z przyjętymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w państwie, w którym znajduje się siedziba tej instytucji nie jest spełniony warunek wzajemności o stosunki do instytucji finansowych lub kredytowych mających siedzibę w państwie w Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cel badania sprawozdań finansowych: Wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy samo sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości…
…, że współczynnik wypłacalności banku został prawidłowo ustalony, w przypadku badania sprawozdań zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w raporcie powinno być stwierdzenie, że zakład utworzył, rezerwę techniczną ubezpieczeniową w wysokości, która zapewnia jego pełną wypłacalność. Wynikające z zawartych umów ubezpieczenia i reasekuracji, ponadto raport powinien stwierdzać, że utworzona rezerwa techniczno…
…, Datę dokonania zapisu na koncie, Oznaczenia dowodu księgowego, który stanowi podstawę dokonanego zapisu, Treść operacji, Kwotę operacji. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz