Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11 - strona 1 Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11 - strona 2 Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 11
Badanie sprawozdań finansowych
Obowiązkowi poddawanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu podlegają określone w art. 64 UoR podmioty.
Celem badania jest wyrażenie pisemnej opinii ( oraz sporządzenie raportu) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki gospodarczej.
Opinia biegłego rewidenta powinna zawierać odniesienie do tego , czy sprawozdanie finansowe:
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
zostało sporządzone zgodnie z określonymi w UoR zasadami,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową,
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.
Opinia biegłego rewidenta może być sporządzona:
bez zastrzeżeń
z zastrzeżeniami
negatywna
Biegły rewident może też odmówić sporządzenia opinii, jeśli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające jej sporządzenie. W przypadku opinii z zastrzeżeniami lub negatywnej należy wyraźnie wskazać powody takiej oceny. Ponadto opinia powinna zawierać odniesienie do warunków kontynuacji działalności przez jednostkę gospodarczą. Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta opracowane, uchwalone i opublikowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów przyjęty przez samorząd
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.
Program badania sprawozdania finansowego
Planowanie badania
Realizacja badania
Sporządzanie wniosków z badania
Planowanie
zebranie informacji o organizacji i działalności jednostki,
wstępna ocena sytuacji finansowej jednostki,
rozpoznanie stosowanych przez jednostkę technik rachunkowości i systemów kontroli wewnętrznej.
Prawidłowość funkcjonowania kontroli wewnętrznej?
- trzeba wziąć pod uwagę wiarygodność wpisów do ksiąg, w jednostce powinny funkcjonować mechanizmy wychwytujące błędy, pomyłki Wstępna analiza finansowa ma na celu:
ocenę kondycji finansowej jednostki


(…)

…:
niekorzystne kształtowanie się podstawowych wskaźników finansowych,
problemy jednostki z terminową spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek,
przewaga zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi,
występowanie strat operacyjnych,
występowanie niedoborów środków pieniężnych i związana z tym utrata zdolności do terminowej spłaty zobowiązań,
brak środków na inwestycje lub wymianę środków trwałych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz