Procedury badania sprawozdania finansowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury badania sprawozdania finansowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 28-03-2012
PROCEDURY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Etapy badania sprawozdań finansowych:
Planowanie badania Realizacja Sprawozdanie z badania
Planowanie badania
Proces badania sprawozdania finansowego wymaga odpowiedniego doboru:
obszaru badania,
ustalenia rodzaju, zakresu i terminów badań szczegółowych w taki sposób, aby zapewnić dotrzymanie terminu zakończenia badania.
W tym celu biegły rewident sporządza plan badania.
W wyniku zaplanowania badania następuje ustalenie na piśmie:
strategii badania- czyli ogólnej linii postępowania podczas badania, uwzględniając sytuację jednostki, rozpoznane obszary ryzyka oraz wagę (istotność) poszczególnych czynników,
planu i programu badania, określających przewidziane do zastosowania procedury badania poszczególnych obszarów- ich rodzaj, zakres terminy przeprowadzenia.
Badanie właściwe (procedury badania)
Realizacja celu badania sprawozdania finansowego- jakim jest wydanie opinii o tym sprawozdaniu - wymaga od biegłego rewidenta zaplanowania i wykonania określonych procedur badania, w wyniku których uzyska on dostateczną ilość dowodów badania pozwalających na opracowanie opinii. Procedury badania to inaczej sposoby badania poszczególnych sald, grup transakcji czy innych informacji stosowanie przez biegłego rewidenta w danych okolicznościach.
Procedura badania wynika z doboru przez biegłego rewidenta rodzajów badania, ich zakresu i terminów przeprowadzenia.
Trzy grupy procedur:
procedury szacowania ryzyka
procedury badania zgodności,
procedury badania wiarygodności,
Biegły rewident zawsze przeprowadza procedury szacowania ryzyka celem uzyskania zadowalających podstaw do oszacowania ryzyka badania sprawozdania finansowego. Procedury oszacowania ryzyka (RN, RK, RP)- omówione wcześniej- same w sobie nie dostarczają odpowiednich dowodów badania, na podstawie których można wyrazić opinię z badania i muszą być uzupełnione o dalsze procedury badania mające charakter badań zgodności i badań wiarygodności.
Procedury zgodności są to testy przeprowadzone w celu uzyskania dowodów badania stwierdzających odpowiednie zaprojektowanie oraz skuteczne działanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Skuteczność koncepcji oraz działania tych systemów wyraża się w zapobieganiu oraz wykrywaniu i korygowaniu istotnych nieprawidłowości, a także w działaniu kontroli wewnętrznej w ciągu okresu.

(…)

… przeprowadzenia i zakres będą odpowiednie do oszacowanego ryzyka.
Kontrola wewnętrzna obejmuje co najmniej węzłowe odcinki działalności przedsiębiorstwa, do których zalicza się:
przychody i rozchody zapasów,
wpłaty i wypłaty środków pieniężnych,
naliczanie i wypłata wynagrodzeń,
Celem badania wiarygodności jest uzyskanie potwierdzenia następujących stwierdzeń:
istnienia na dzień bilansowy wykazanych…
… przedmiot szczegółowego badania próbki wchodzących w skład badanego zbioru rozróżnia się:
dobór celowy,
dobór losowy- dokonany metodami statystycznymi
Przy doborze celowym próbki opartym o określone przesłanki, wynikające z przyjętych kryteriów do badania wybiera się dobrze zdefiniowane elementy zbiorowości. O doborze próbki decyduje pogląd, doświadczenie biegłego rewidenta, a u podstaw wyboru leży…
… i poprawnego przypisania wynikających z nich przychodów oraz kosztów do okresu którego dotyczą,
prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych Zarówno Krajowe Standardy Rewizji Finansowej jak i Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej wyróżniają dwa rodzaje badań wiarygodności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz