Cel, zakres i zasady badania rocznych sprawozdań finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel, zakres i zasady badania rocznych sprawozdań finansowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 14-03-2012
Cel, zakres i zasady badania rocznych sprawozdań finansowych
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.
PRZEDMIOT BADANIA ROCZNEGO BADANIA FINASNOWEGO
Dokumentacja
Księgi rachunkowe
Sprawozdanie finansowe
System księgowości
Zdarzenia po dacie bilansu
Dowody księgowe
Dokumentacja inwentaryzacyjna
Dokumenty prawno-organizacyjne
Dziennik,
Księga główna,
Księgi pomocnicze,
Zestawienie obrotów i sald,
Inwentarz
Bilans,
Rachunek zysków i strat,
Informacja dodatkowa Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Sprawozdanie z działalności jednostki
Przyszłe zobowiązania
Systemy kontroli wewnętrznej
Warunkowe zobowiązania
Zasady badania rocznych sprawozdań finansowych
Badanie sprawozdania finansowego jednostki przeprowadza biegły rewident działający w imieniu podmiotu uprawnionego, który zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego z jednostką,
Biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego w sposób starannym zgodnie z opracowanym przez siebie planem badania, w uzgodnionym z jednostką czasie, stosując właściwe metody, przy uwzględnieniu znaczenia (istotności) badanych zagadnień i zachowaniu efektywności badania,
Przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego biegły rewident powinien kierować się postanowieniami standardów rewizji finansowej, wydanych przez KIBR, oraz osądem zawodowym wypływającym z jego wiedzy i doświadczenia,
w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, biegły kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Podstawą wykonywania usługi badania sprawozdania finansowego jest odpowiednia umowa zawarta pomiędzy podmiotem uprawnionym a jednostką,


(…)

… zawarta pomiędzy podmiotem uprawnionym a jednostką,
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz