Zawód biegłego rewidenta-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawód biegłego rewidenta-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 28-02-2012 Biegły rewident
1959 r. dyplomowany biegły księgowy,
1991 r. biegły rewident.
Porównanie zawodów dyplomowanego biegłego księgowego i biegłego rewidenta.
Tab 3 str 45
Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta Do rejestru może być wpisana osoba, która:
korzysta w pełny z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądy za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,
odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie UE oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną,
złożyła przed Komisję Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy na kandydatów na biegłego rewidenta,
złożyła przed Komisję Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym końcowy egzaminy dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji,
złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Komisja Egzaminacyjna
Egzaminy na biegłego rewidenta
Aby przystąpić do egzaminów na biegłego rewidenta należy złożyć do Komisji Egzaminacyjnej odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym i uiścić opłatę egzaminacyjną.
Wykaz egzaminów pisemnych na biegłego rewidenta → tab. str 49
W czasie egzaminu pisemnego można korzystać z przepisów prawa standardów rachunkowości i rewizji finansowej (bez komentarzy) oraz sprzętu ułatwiającego liczenie,
Oprócz zdania z wynikiem pozytywnym wszystkich przewidzianych wymaganiami kwalifikacyjnymi egzaminów, kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć lub zaliczyć praktykę w zakresie rachunkowości oraz odbyć dwuletnią aplikację.
Po odbyciu aplikacji kandydat na biegłego rewidenta zostaje dopuszczony do ustnego egzaminu dyplomowego, który zdaje przed zespołem egzaminacyjnym powołanym przez Komisję Egzaminacyjną. Egzamin dyplomowy ma charakter rozmowy na tematy zawodowe, wynikające głównie z odbytej przez zdającego aplikacji.
Osoby, które zdały egzamin dyplomowy, po złożeniu ślubowania uzyskują wpis do rejestru biegłych rewidentów i tym samym możliwość wykonywania zawodu biegłego rewidenta.


(…)

… jest regulowane przez zasady etyki zawodowej Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
Komisje
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Organy dyscyplinarne
Krajowa Komisja Rewizyjna
Krajowa Komisja Nadzoru
Regionalne Oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Rewizja finansowa semestr letni 2011/2012 4

… uprawniony do badania sprawozdań finansowych może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i prowadząca działalność jednej z następujących form:
biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz