Inne usługi poświadczające-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne usługi poświadczające-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 14 30-05-2012
Inne usługi poświadczające.
Pod pojęciem innych usług poświadczających rozumie się czynności rewizji finansowej o charakterze poświadczającym (atestacyjnym), inne niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych, świadczone między innymi na podstawie przepisów:
Prawa bankowego,
Kodeksu spółek handlowych,
O obrocie papierami wartościowymi,
jeżeli usługi takie może w myśl prawa wykonywać wyłącznie biegły rewident. Wykonanie innej usługi poświadczającej polega na sformułowaniu przez biegłego rewidenta wniosku, mającego na celu zwiększenie zaufania zamierzonych użytkowników, innych niż strona odpowiedzialna, co do wyniku- dokonanej na podstawie odpowiednich kryteriów- oceny lub pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem usługi. Inne usługi poświadczające służą poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo, że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika.
W tym znaczeniu poziom pewności, jakiego dostarcza wniosek biegłego rewidenta, określa stopień zaufania, jakim użytkownik może darzyć wiarygodność danego zagadnienia. Zakres innych usług poświadczających obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego, lub ograniczonego poziomu pewności.
Istota usługi poświadczającej polega na wydaniu- w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur- oceny (opinii, raportu, stanowiska, wyniku pomiaru) dotyczącej:
Zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe,
Pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu. Dana usługa kwalifikuje się do kategorii innych usług poświadczających, jeśli spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:
Następuje powiązanie trzech stron, to jest:
- biegłego rewidenta wykonującego usługę badania zagadnienia w celu jego oceny,
- strony odpowiedzialnej za badanie zagadnienie oraz
- zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego rewidenta,
Zagadnienie będące przedmiotem usługi zastrzeżone jest przepisami prawa do wyłącznej kompetencji zawodowych biegłego rewidenta,
Istnieją właściwe kryteria oceny zagadnienia,
Wykonywanie usługi następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewidentów,
Biegły rewident formułuje wniosek (ocenę) z wykonania usługi.
Opinia wyrażana przez biegłego rewidenta może zawierać tytuł „Opinia niezależnego biegłego rewidenta” lub podobny tylko wtedy, gdy jest to opinia z wykonania usługi poświadczającej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz