Istotność i ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istotność i ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ISTOTNOŚĆ I RYZYKO W BADANIU SPRAWOZDAN FINANSOWYCH
Istotność w rewizji finansowej
Każde sprawozdanie finansowej może kryć w sobie skutki błędów popełnionych w toku księgowania, inwentaryzacji, czy też spowodowanych pominięciem lub zniekształceniem ewidencji zdarzeń gospodarczych.
Jakie nieprawidłowości rocznego sprawozdania finansowego mogą pozostawić nie wykryte bez szkody dla odbiorcy sprawozdania finansowego?
Istotne są takie nieprawidłowości rocznego sprawozdania finansowego, które powodują, że przeciętny, rozsądny i kompetentny jego czytelnik (akcjonariusz, inwestor, wierzyciel, bank) zaufawszy danemu sprawozdaniu, mogłyby dojść do nie odpowiadających rzeczywistości wniosków wpływających na jego ocenę.
Ustalenie istotności oznacza określenie granicy, od której ujawnione uchybienia mogą nie być korygowane, bez szkody dla jakości całego sprawozdania finansowego Kraj
Rodzaj wskaźnika
Wielkość wskaźnika [%]
USA
Wynik finansowy brutto
Suma bilansowa lub suma przychodów (wyższa z nich)
5 - 10 1
Wielka Brytania
Wynik finansowy brutto
Przychody
Suma bilansowa
Aktywa netto
5
0, - 1
1 -2
2
Inne kraje
Zysk brutto
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży (podstawowej)
Kapitały własne
5-10
0,5-1
0,5-1
1-2
Istotność ogólna- ustalana na poziomie sprawozdania finansowego
Istotność cząstkowa
Metoda podziału wg pierwiastkowego wzoru zakłada wyliczenie istotności cząstkowej dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu wg wzoru:
Dla poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat istotności cząstkowe oblicza się wg wzoru:
Ryzyko w rewizji finansowej
Według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowych, istota ryzyka badania sprowadza się do ryzyka wyrażenia przez biegłego rewidenta niewłaściwej opinii na skutek niewykrycia istotnych nieprawidłowości (błędów) zwartych w sprawozdaniu finansowym.
WYKŁAD 6 21-03-2012
Koncepcja racjonalnej pewności zakłada, że zawsze istnieje ryzyko wyciągnięcia przez biegłego rewidenta niewłaściwych wniosków na podstawie zebranych dowodów badania - jest to ryzyko, że biegły wyrazi niewłaściwą opinię z badania sprawozdania finansowego zawierającego nieprawidłowości - jest to tzw. ryzyko badania.


(…)

…)
Według powszechnie uznawanych standardów kontroli (INTOSAI) zakłada się, ze poziom ryzyka audytu nie powinien być wyższy niż 5%, co oznacza, że oceny dokonywane przez audytora powinny być właściwe z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 95% (poziom ufności).
Przykład
Audytor dokonuje wstępnego szacunku (RN) i stwierdza, że jest ono średnie - przypisuje mu wartość 45% (lub 0,45)
Badanie i ocena systemu kontroli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz