Egzamin 2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin 2013 - strona 1

Fragment notatki:

Rewizje finansowe Zad. 1 Na ryzyko istotnej nieprawidłowości (RIN) wpływa: a) ryzyko przeoczenia i ryzyko badania
b) ryzyko kontroli i ryzyko przeoczenia
c) ryzyko nieodłączne i ryzyko kontroli
zad. 2 Ryzyko przeoczenia jest skutkiem stosowania przez biegłego rewidenta: a) metody badania pełnego
b) procedury badania zgodności
c) metody badania wyrywkowego zad.3 Biegły rewident może wykonywać swój zawód jako: a) wspólnik spółki jawnej
b) tylko na podstawie umowy o dzieło zawartej z badaną jednostką
c) na podstawie umowy zlecenia zawartej z badaną jednostką
zad. 4 Dodatkową usługą wykonywaną przez biegłego rewidenta (poza czynnościami rewizji finansowej) może być: a) działalność brokerska
b) wykonywanie opinii ekonomiczno- finansowych
c) prowadzenie postępowania arbitrażowego
zad.5 Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w jednostkach zainteresowania publicznego dokonuje: a) Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
b) organ nadzoru publicznego
c) zarząd jednostki
zad. 6 Dokumentację rewizyjną z badania sprawozdania finansowego przechowuje: a) badana jednostka przez okres 5 lat
b) biegły rewident przez okres co najmniej 5 lat
c) podmiot uprawniony do badania przez okres 5 lat
zad. 7 Jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu i uzyskało opinię bez zastrzeżeń, to: a) ponosi kluczowy biegły rewident
b) nadal ponosi kierownik jednostki
c) ponosi podmiot uprawniony do badania
zad. 8 Z przeglądu sprawozdania finansowego biegły rewident wydaje: a) opinię
b) ocenę
c) raport
zad. 9 Roczne sprawozdanie spółki partnerskiej po obowiązkowym badaniu: a) podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
b) nie podlega publikacji
c) podlega złożeniu w rejestrze sądowy (KRS)
zad. 10 Jedną z metod istotności ogólnej na istotności cząstkowej jest: a) metoda pierwiastkowego podziału
b) metoda rozkładu normalnego
c) metoda doboru losowego
zad. 11 Jedną z nieodłącznych przyczyn występowania ryzyka przeoczenia jest: a) dobór niewłaściwych procedur badania
b) zawodność procedur kontroli wewnętrznej
c) niska wiedza personelu księgowego
zad. 12 Jednym z ustawowych warunków ubiegania się o uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta jest: +2
a) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w rewizji finansowej
b) odbycie rocznej praktyki w rachunkowości


(…)

… rocznego z tytułu świadczenia na rzecz badanej jednostki
zad. 15 Obowiązki w zakresie tworzenia i działania komitetów audytów w jednostkach zainteresowania publicznego reguluje: a) ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
b) ustawa o rachunkowości
c) ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie
zad. 16 Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów: a) jest powoływany przez Ministra Finansów
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz